Declaració d'obra de rehabilitació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns cònjuges, casats en règim legal de separació de béns, declaren la rehabilitació d'un edifici. Assegurança decennal. Doctrina de la DG. Canvi d'ús. La fiscalitat de la rehabilitació.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 La rehabilitació I assegurança decennal
   • 2.2.1 Norma legal
   • 2.2.2 Rehabilitació d'edificis destinats principalment a habitatges
  • 2.3 Obres de reconstrucció I rehabilitació de masies i cases rurals
  • 2.4 Classes de garanties
  • 2.5 Tema fiscal: rehabilitació I l'iva
  • 2.6 Referenciació geogràfica Obra Nova
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA DE REHABILITACIÓ i EXPOSEN:

I.- Que són propietaris, per iguals parts indivises, de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *..., davant del Notari de *, Sr. *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II. Declaren els compareixents que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents, han rehabilitat l'edifici abans descrit, que, després de les obres realitzades, queda amb la següent nova descripció:

Edificació, situada a *. Es compon de *.

Es valora l'obra que es declara en * euros.

Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISITS LEGALS:

-. PROJECTE: La rehabilitació s'ha construït d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de * el dia *, número *.

.- LLICÈNCIA D'OBRES I CERTIFICAT DEL TÈCNIC.-

Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo fotocòpia que testimonio i que expressament utilitza la paraula rehabilitació. Em lliuren un certificat expedit per l'esmentat arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo, que acredita les obres de rehabilitació i la nova descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu i està degudament visat.

- GARANTIES.-

En tractar-se de rehabilitació d'un edifici que, en el seu dia, es va construir amb llicència d'obres anterior a la Llei d'ordenació de l'edificació, no és exigible l'assegurança desenal.

.- ALTRES REQUISITS: (Si es tracta d'habitatges) En compliment dels requisits que imposa la legislació sobre l'edificació, m'acrediten l'existència del llibre de l'edifici i la llicència de primera ocupació de la qual protocol·litzo fotocòpia que testimonio. ('exigència de l'art. 20 de la Llei del sòl, segons la redacció donada pel Reial decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, (en vigor el 7 de juliol de 2011 i d'aplicació a tot l'Estat)  

IV.- Els compareixents sol·liciten que s'inscrigui a favor seu i per meitats indivises les obres declarades, quedant la finca amb la següent nova i total descripció:

Porció de terreny en terme de *, de superfície *. Al seu interior, ocupant part de la seva superfície, existeix una edificació de *.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

Cal tenir en compte que, com a normal general, per a formalitzar una Obra Nova es necessita, a més del Permís d'Obres, el certificat del Tècnic competent (RD 1093/1997 de 4 de Juliol que aprova les normes complementàries del Reglament Hipotecari en matèria d'actes de naturalesa Urbanística i la llei d'Ordenació de l'Edificació que detalla qui són els Tècnics competents i Llei 8/2007 de maig del Sòl, i les normes sobre el visat del certificat del tècnic pel Col·legi, etc.: em remeto als formularis:

Pel que fa a l'assegurança decennal es comenta després.

A Catalunya cal citar el DLeg 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (modificats per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i llei3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives) i DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA