Declaració d'obra nova acabada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns cònjuges, casats en règim legal de separació de béns, declaren sobre solar propi una edificació ja finalitzada. Assegurança decennal. Doctrina de la DG.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes generals
   • 2.1.1 A).- Certificació del tècnic
   • 2.1.2 B).- Acreditar documentalment el compliment dels requisits imposats per la legislació reguladora de l'edificació
   • 2.1.3 C).- Disposar de les autoritzacions administratives
   • 2.1.4 D).- Disposar del certificat d'eficiència energètica
   • 2.1.5 E).- El llibre de l'edifici
  • 2.2 Altres temes
   • 2.2.1 Qui és el tècnic competent
   • 2.2.2 La necessària llicència
   • 2.2.3 Dos temes importants respecte a la llicència d'obres
   • 2.2.4 El termini de prescripció
   • 2.2.5 Estudi de les garanties de l'edificació
   • 2.2.6 Final d'obra parcial
   • 2.2.7 Supòsit de finca de diversos titulars
   • 2.2.8 Subdivisió habitatge
   • 2.2.9 Obra nova declarada per persona diferent del que la va construir
   • 2.2.10 Diferència entre el que indica la llicència I el certificat de l'arquitecte
   • 2.2.11 Superfície construïda o útil
   • 2.2.12 Superfície per planta
   • 2.2.13 Obra nova d'edifici antic i sense llicència
   • 2.2.14 Obra nova de diverses edificacions
   • 2.2.15 Obra única sobre dues finques
   • 2.2.16 Obra nova semblant a la inscrita en construcció
   • 2.2.17 Modificació d'una Obra
   • 2.2.18 Obra nova en sol rústic
   • 2.2.19 Normativa de costes
   • 2.2.20 Llicència obtinguda per silenci
   • 2.2.21 Supósit de comunitat de la finca
  • 2.3 No admissió de condició suspensiva d'obtenir una autorització
  • 2.4 Referenciació geogràfica Obra Nova
  • 2.5 Cadastre i representació gràfica
  • 2.6 Nota fiscal
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA i EXPOSEN:

I.- Que són propietaris, per iguals parts indivises, de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *..., davant del Notari de *, Sr. *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II. Declaren els compareixents que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents, han construït el següent:

Edificació, situada a *. Es compon de *.

Es valora l'obra que es declara en * euros.

Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISIS LEGALS:

-. PROJECTE: L'edifici s'ha construït d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de * el dia *, número *.

.- LLICÈNCIA D'OBRES.- Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo una fotocòpia que testimonio. Em lliuren un certificat expedit per l'esmentat arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo, que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu.

ASSEGURANÇA DECENNAL

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar abans del dia 5 de maig de 2000, tal com resulta de la data que consta a la llicència exhibida i de la qual incorporo una fotocòpia que testimonio. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior. - Justificació de l'assegurança

Manifesten els compareixents que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge; d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, m'acrediten la constitució de l'assegurança a què fa referència l'apartat 1, c) de la Llei mitjançant l'exhibició de la corresponent pòlissa i certificació d'entrada en vigència amb signatura legitimada del certificador. De tot això deixo unida fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

OPCIÓ C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, en tractar-se d'un Auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari als compareixents que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999 quedarà obligat a la contractació de la garantia pel temps que resti per completar els deu anys, tret que la part adquiridora exoneri a l'auto promotor de tal obligació i acrediti que aquest ha utilitzat l'habitatge.

IV.- ALTRES REQUISITS:

En compliment dels requisits que imposa la legislació sobre l'edificació, m'acrediten:

-. L'existència del llibre de l'edifici.

-. La comunicació prèvia de la primera utilització i ocupació a què fa referència l'article 187 de la Llei d'urbanisme de la que protocol·litzo fotocòpia que testimonio; manifesten que s'han complert totes les condicions de la llicència. (aquesta és una exigència de l'article 41 del text refós de la Llei d'urbanisme).

-. Certificació de l'arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo, que protocol·litzo i acredita que l'edifici compleix tots els requisits d'eficiència energètica.

V.- Els compareixents sol·liciten que s'inscrigui a favor seu i per meitats indivises l'obra nova declarada en el Registre de la Propietat, amb la següent nova i total descripció:

Porció de terreny en terme de *, de superfície *. Al seu interior, ocupant part de la seva superfície, existeix una edificació que es compon de *.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA