Conveni regulador de separació dels convivents en parella estable

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Escriptura que recull un conveni de separació en extingir-se una parella estable.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Causes d'extinció
  • 2.2 Drets en cas de cessament de la convivència en vida dels convivents
  • 2.3 Trencament de la parella
  • 2.4 Doctrina de la DGRN i el TS que hem d'aplicar a les parelles
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a * ,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, solter (o divorciat, o vidu o casat i separat de fet o judicialment), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I LA SENYORA *, major d'edat, soltera (o divorciada o vídua o casada i separada de fet o judicialment), amb el mateix veïnatge i domicili i DNI/NIF número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura D'EXTINCIÓ DE PARELLA ESTABLE I REGULACIÓ DE CONVENI DE SEPARACIÓ I DIUEN:

I.- Que tenen la condició de parella estable en haver atorgat la pertinent escriptura davant del Notari de *, Sr. *, a * (o fer més de dos anys que conviuen, o ser convivents en parella estable amb descendents comuns).

II.- Que tenen en comú * fills, nascut...

III.- Que no tenien regulada cap relació personal o patrimonial diferent de les que ha previst la Legislació vigent (o indicar els convenis existents).

III.- Que per mutu acord decideixen deixar la seva relació de parella i pacten el següent conveni que es presentarà a l'autoritat judicial per a la seva aprovació, si escau.

PACTES:

A).- En relació als fills i esposa, segons l'article 233-9 del Codi Civil de Catalunya:

-. Acorden que els fills segueixin sota la cura i custòdia de la mare.

-. La Sra. * continuarà amb l'ús de l'habitatge familiar.

-. L'aixovar quedarà propietat de la Sra. * , havent retirat ja el Sr. * els seus objectes personals.

-. La Sra. *, i en atenció al que ordena l'art. 233-2 del Codi Civil de Catalunya, rep en aquest acte del Sr. * euros, i amb aquesta quantitat pacten que ja no procedirà cap altra pensió o compensació per desequilibri. (Regular els altres pactes: compensació per raó del treball, prestació alimentària, etc.).

-. El Sr. * pagarà mensualment, en concepte d'aliments de cada fill i fins que vagin arribant a la majoria d'edat (o a l'edat de * anys, o treballin, etc.), la quantitat de * euros; per tant, la quantitat inicial total a satisfer per aquest concepte serà * euros, i s'entén dividida per parts iguals entre els fills; la quantitat que procedeixi s'ingressarà dintre dels * primers dies de cada mes al compte titularitat de la Sra. *, número *, al Banc (o Caixa). La pensió fixada per a cada fill es revisarà anualment d'acord amb l'índex del cost de vida de la província de *, segons ho publiqui l'Institut nacional d'Estadística.

(Altres acords referits a despeses mèdiques, escolars, vacances, etc.).

B).- En relació al règim de visites als fills, mentre siguin menors d'edat i la seva convivència amb el pare:

Es pacta que el pare podrà visitar als seus fills, fora de l'horari escolar, i entre les 19 i 20 hores un cop per setmana en el domicili familiar; la visita no excedirà de * minuts.

Així mateix, es farà càrrec dels fills cada dos caps de setmana, corresponent el pròxim a la mare i el següent al pare i així alternativament. L'hora per fer-se càrrec dels fills, quan li correspongui, serà entre les 19 i les 20 hores del divendres corresponent i procedirà a retornar-los al domicili familiar el diumenge corresponent de les 20 a les 21 hores.

Així mateix, el pare tindrà els seus fills el pròxim mes d'agost durant els primers quinze dies i a l'any següent del dia 16 al 31 del mes d’agost, i cada any s’anirà alternant d'aquesta forma.

Igualment, el pare tindrà a càrrec seu els fills del dia 24 a 30 de desembre el primer any i del 2 al 7 de gener el segon i així successivament amb l'expressada alternança.

C).- En relació a l'educació dels fills i altres decisions.

Es pacta que les decisions amb vista a l'educació, activitats extres escolars, formatives i de temps lliure correspondran a la mare, la qual donarà puntual informació de tot això a l'altre progenitor així com de la situació de salut i benestar dels fills, sense perjudici de les puntuals decisions que l'altre progenitor adopti mentre estiguin sota el seu guarda.

El canvi de domicili dels fills exigirà el consentiment d'ambdós progenitors i mancant mateix s'acudirà a la mediació familiar decidint en última instància l'autoritat judicial.

D).- Pel que fa a les despeses del conveni: convenen que totes les despeses siguin satisfetes per meitat, tant les d'aquest document, com les despeses judicials i extrajudicials fins a l'obtenció de la sentència i la seva execució.

ADVERTÈNCIA: Adverteixo als atorgants que queden revocats els apoderaments atorgats a favor de l’altra membre de la parella.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

El llibre II del Codi Civil de Catalunya regula les parelles de fet.

Interessen els següents punts:

Causes d'extinció

Segons l'article 234-4 del del Codi Civil de Catalunya:

«1.- La parella estable s'extingeix per les causes següents:
a).- Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.
b).- Mort o declaració de mort d'un dels convivents.
c).- Matrimoni de qualsevol dels convivents.
d).- Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública.
e).- Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.
2.- L'extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments i poders que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l'altre».
Drets en cas de cessament de la convivència en vida dels convivents

B.1.- DRETS ECONÒMICS:

Si cessa la convivència en vida dels membres de la parella, els drets són:

-. Dret a una Compensació econòmica: aquell que ha treballat per a la casa substancialment més que l'altre o ha treballat per a l'altre sense retribució o amb retribució insuficient té dret a rebre una compensació si en el moment del cessament de la convivència l'altre ha obtingut un increment patrimonial superior amb les mateixes regles que per als casats; termini per a reclamar-la: un any. No es fixa durada màxima a diferència d'abans que era de tres anys.

En el cas de tractar-se d'una autèntica parella de fet, aquesta pensió tributa en renda com un guany patrimonial; en cas de no reunir els requisits de parella estable, tributarà com a donació (així la resolució purament informativa de la DG de Tributs de la Generalitat de Catalunya 2009/297 de 21 de desembre de 2009).

-. Dret a una prestació alimentària si és necessària per a atendre la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA