Conveni regulador de separació de consorts segons el Codi civil de Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de conveni de separació segons el Codi civil de Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTES:

1.- És procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

2.- Després de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària es poden produir dues situacions:

 • Una separació acordada de mutu acord davant el notari o el secretari judicial aportant el conveni, quan això sigui possible.
 • Una separació davant el jutge que ha d'aprovar el conveni.

Tot això dependrà de si hi ha o no fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin d'ells; en el primer cas hi ha la separació o el divorci amb el pertinent conveni que exigeix intervenció del Jutge; en el segon cas el convingut i separació pot fer-se davant notari o secretari judicial.

En tot cas, es proposa el següent model de conveni subscrit pels consorts per a la seva aprovació judicial, amb l'advertència que si hi ha fills menors d'edat no emancipats o amb la capacitat modificada no és possible la separació davant Notari i el conveni ha de ser aprovat pel jutge.

Contenido
 • 1 Model de conveni de separació
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes aplicables a Catalunya
  • 2.2 Normes del Codi Civil Català
  • 2.3 Referència a l'ús de l'habitatge
  • 2.4 Doctrina de la DGRN i el TS
  • 2.5 Pensió compensatòria i pensió de viduïtat
  • 2.6 Tema fiscal: adjudicacions
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model de conveni de separació

En *, a *,

REUNITS:

Els cònjuges senyor * i senyora *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a * i DNI / NIF * i *, vigents.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i DIUEN I PACTEN:

Que aquesta en tràmit la separació (o divorci) i per a la seva formalització judicial (o notarial) atorguen el següent conveni, que aproven i que per la seva efectivitat seran sotmesos a l'aprovació judicial (o aportats al notari que autoritzi la separació -o divorci-).

ACORDS:

A).- En relació als fills i esposa, segons l'article 233-9 del Codi Civil de Catalunya:

-. Acorden que els fills segueixin sota la cura i custòdia de la mare (només és possible si no hi ha fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment).

-. L'esposa continuarà amb l'ús de l'habitatge familiar, sent la propietat adjudicada a ambdós consorts, per meitat i pro indivís, al liquidar la societat conjugal (si escau, liquidar la comunitat i formalitzar les pertinents adjudicacions).

-. L'aixovar quedarà propietat de l'esposa, havent retirat ja el marit els seus objectes personals.

-. L'esposa i en atenció al que ordena l'art. 233-2 del Codi Civil de Catalunya rebrà del marit * euros, i amb aquesta quantitat pacten que ja no procedirà cap altra pensió o compensació per desequilibri (es poden regular els altres pactes: pensió mensual, extinció de l'obligació, etc.).

-. El marit pagarà mensualment, en concepte d'aliments de cada fill i fins que vagin arribant a la majoria d'edat (o a l'edat de * anys, o treballin, etc.), la quantitat de * euros; per tant, la quantitat inicial total a satisfer per aquest concepte serà * euros, i s'entén dividida per parts iguals entre els fills; la quantitat que procedeixi s'ingressarà dintre dels * primers dies de cada mes al compte titularitat l'esposa, número *, al Banc (o Caixa). La pensió fixada per a cada fill es revisarà anu-alment d'acord amb l'índex del cost de vida de la província de *, segons ho publiqui l'Institut nacional d'Estadística.

(-Altres acords referits a despeses mèdiques, escolars, vacances, etc.).

B).- En relació al règim de visites als fills, mentre siguin menors d'edat i la seva convivència amb el marit (no-més és possible si no hi ha fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment).

Es pacta que el marit podrà visitar als seus fills, fora de l'horari escolar, i entre les 19 i 20 hores un cop per setmana en el domicili familiar; la visita no excedirà de * minuts.

Així mateix, es farà càrrec dels fills cada dos caps de setmana, corresponent el pròxim a l'esposa i el següent al marit i així alternativament. L'hora per fer-se càrrec dels fills, quan li correspongui, serà entre les 19 i les 20 hores del divendres corresponent i procedirà a retornar-los al domicili familiar el diumenge corresponent de les 20 a les 21 hores.

Així mateix, el marit tindrà els seus fills el pròxim mes d'agost durant els primers quinze dies i a l'any següent del dia 16 al 31 del mes d'agost, i cada any s'anirà alternant d'aquesta forma.

Igualment, el marit tindrà a càrrec seu els fills del dia 24 a 30 de desembre el primer any i del 2 al 7 de gener el segon i així successivament amb l'expressada alternança.

C).- En relació a l'educació dels fills i altres decisions (només és possible si no hi ha fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment).

Es pacta que les decisions pel que fa a l'educació, activitats extraescolars, formatives i de temps lliure correspondran a la mare, la qual donarà puntual informació de tot això a l'altre progenitor així com de la situació de salut i benestar dels fills, sense perjudici de les puntuals decisions que l'altre progenitor adopti mentre estiguin sota el seu guarda.

El canvi de domicili dels fills exigirà el consentiment d'ambdós progenitors i mancant mateix s'acudirà a la mediació familiar decidint en última instància l'autoritat judicial.

D).- Pel que fa a les despeses del conveni: convenen que totes les despeses siguin satisfets per meitat, tant els d'aquest document, com les despeses judicials i extrajudicials fins a l'obtenció de la sentència i la seva execució. Rostir ho diuen i pacten i en prova d'això el signen per duplicat en el lloc i data abans expressats.

Comentari Normes aplicables a Catalunya

El Dret estatal abasta tot el territori espanyol, a diferència dels de les Comunitats Autònomes, limitats al territori respectiu. Això fa que en algunes coexisteixin dos drets; el propi i l'estatal, si bé no pot aparèixer conflicte entre ambdós per la reconeguda preeminència del dret propi i conseqüent supletorietat del dret estatal.

L'art. 777 de la Llei d'enjudiciament civil (com l'art. 90 del Codi Civil espanyol) ha estat redactat de nou per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària -entrada en vigor el 23 juliol 2015- en admetre la separació i el divorci convingut davant notari, sempre, insistim, que no hi hagi fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin d'ells.

El conveni regulador és un negoci jurídic de dret de família que, d'acord amb l'autonomia de la voluntat dels afectats que proclama l'art. 1255 del Código Civil, permet a ambdós cònjuges pactar el que considerin més convenient als seus interessos.

I.- NORMES PROCESSALS:

Convé transcriure l'actual art. 777 de la Llei d'enjudiciament civil:

«1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido en el presente artículo.
2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.
3. A la vista de la solicitud de separación o divorcio, se mandará citar a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, se acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, sin ulterior recurso, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770.
4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el Juez o el Secretario judicial que fuere competente concederá a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.
5. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.
6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador.
7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponer nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA