Conveni regulador adjunt a la demanda de divorci o separació contenciosa d'acord amb el dret català

Autor:vLex
RESUMEN

Conveni que s’adjunta a la demanda de separació o divorci establint les normes que hauran de regir les relacions entre progenitors i fills i entre els progenitors a partir de l’extinció del règim matrimonial.

 
EXTRACTO GRATUITO

CONVENI REGULADOR 

I.- PLA DE PARENTALITAT 

Aquesta part sol·licita que la responsabilitat parental, un cop s’hagi extingit el vincle matrimonial, es reparteixi de la següent manera: 

Pel que fa a la pàtria potestat es mantindrà conjunta entre ambdós progenitors, i pel que fa a la guarda i custòdia també s’exercirà de manera compartida/exclusiva, [en cas de triar la segona opció serà necessari explicar els motius pels quals se sol·licita] perquè aquesta és l'opció més beneficiosa pel menor i així s’estableix a l’article 233-8 del Codi Civil de Catalunya

De conformitat amb l’article 233-9.2 del CCCat el pla de parentalitat ha d’establir: 

a) Domicili del menor: La guarda compartida s’exercirà per períodes setmanals alterns, el menor conviurà amb un dels progenitors que correspongui cada setmana iniciant-se de forma alternativa amb la mare del menor, ja que aquesta residirà a l'habitatge familiar on el menor té la majoria dels seus objectes personals. 

b) Responsabilitat en les activitats quotidianes del menor: Durant el període setmanal que cada progenitor ostenti la guarda i custòdia del menor restarà obligat a l’alimentació, higiene, salut i benestar del menor.

Quedarà obligat a portar al menor a l’escola i a recollir-lo a l’hora de finalització, de la mateixa manera a les activitats extraescolars, en cas de no poder-se realitzar alguna d’aquestes obligacions de manera personal podrà delegar-se en una persona coneguda i aprovada per ambdós progenitors. 

[.... establir tot allò que es consideri necessari] 

c) Canvi en la guarda i despeses: El canvi de guarda es realitzarà els diumenges a les 20:00h, el progenitor que inicia el període setmanal amb el menor anirà a trobar-lo a l'habitatge de l’altre progenitor. 

En cas d'instar una modificació de la guarda les despeses que es puguin generar correspondran al progenitor que la promogui. 

d) Règim de comunicació: Tant el progenitor que no estigui exercint la guarda i custòdia, com el menor amb aquest, podran mantenir comunicació telefònica durant la setmana que el menor estigui amb l’altre progenitor sempre i quan es mantinguin els horaris de descans del menor i sempre que no es pertorbi la normalitat de la guarda de l’altre progenitor. 

e) Períodes de vacances del menor: 

- Estiu: El menor disposa de les vacances escolars, de les quals  romandrà 1 mes amb cada progenitor. El primer període s’iniciarà el dia 1 de juliol acabant a les 9:00 del matí del dia 1 d’agost, quedant així el segon període amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA