Acta de dipòsit contractual d'una obra d'art

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de dipòsit d'una obra d'art (de la que es dubta hi hagi hagut falsificació) a favor del presumpte autor de l'obra, a l'objecte de l'exercici per aquest de les accions legals pertinents, si és procedent.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar el present DIPÒSIT I EXPOSEN:

I.- El senyor * és propietari d'un quadre que representa un paisatge...(detall del quadre); segons manifesten s'ha considerat com a autor del mateix el compareixent senyor *.

II. Que l'artista pintor senyor * té dubtes sobre l'autenticitat del quadre en qüestió, raó per la qual, i per poder exercitar les accions legals pertinents, el seu actual propietari, senyor * , deixa en dipòsit l'expressat quadre a l'artista pintor, el senyor *, el qual el rep en bon estat i a la seva satisfacció i amb la finalitat d'exercitar les accions legals que estimi pertinents.

III. Són pactes d'aquest dipòsit:

Primer.- El dipòsit serà gratuït, de forma que el dipositari no percebrà cap quantitat per la seva custòdia i conservació, reconeixent que el dipòsit no li reportarà despeses que hagi de repercutir al dipositant.

Segon.- La duració del dipòsit serà d'un any. Transcorregut aquest, el dipositari haurà de tornar-lo al dipositant, tant si és autèntic com si és fals.

Tercer.- El dipositari s'obliga a la custòdia del quadre rebut i també s'obliga a conservar-lo en el seu estudi situat a *, no podent ser traslladat a un altre lloc que no sigui al Jutjat competent en el qual, si és procedent, es presenti la demanda de falsificació.

Quart.- En el cas que el quadre desaparegués o es destruís per culpa o negligència del dipositari, aquest haurà d'abonar al dipositant el seu valor, que a aquests efectes, es fixa en * euros, sigui o no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA