Escriptura de constitució de S. L. laboral

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució d'una societat limitada laboral. Normativa aplicable.

 
EXTRACTO GRATUITO

Formulari adaptat a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats de constitució
  • 3.2 Normes que regulen la societat laboral
  • 3.3 Formes de arribar una societat a ser laboral
  • 3.4 Notes importants
  • 3.5 Normes de la llei 14/2013
  • 3.6 Beneficis fiscals
  • 3.7 Inscripció
  • 3.8 Notes fiscals
  • 3.9 Adaptació de les societats ja constituïdes
  • 3.10 Model d'estatuts de SL Laboral
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA LABORAL I DIUEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà * SOCIEDAD DE RESPONSABILITAT LIMITADA LABORAL.

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la "Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas", "Ley de Sociedades de Capital", altres disposicions legals aplicables, i en particular pels seus estatuts, estesos en * folis de classe 8ª, sèrie *.

Aquests estatuts són llegits, aprovats i firmats pels socis fundadors i, jo, el Notari, els incorporo a aquesta matriu, de la que formen part integrant.

SEGON.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat que em lliuren i deixo unit a la present matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o referència a la seva obtenció telemàtica).

TERCER.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

QUART.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.

El capital social es fixa en * dividit en * participacions, numerades correlativament de l'1 al * , ambdós inclosos i d'un valor nominal de * euros cadascuna i que queden dividides de la forma següent:

Participacions de la Classe laboral: números * a *, ambdós inclosos.

Participacions de la Classe general: números * a *, ambdós inclosos.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament assumides i desemborsades pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen.

a). El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament de les quals se li adjudiquen * participacions, números 1 al *, ambdós inclosos, que són de classe *.

b).- El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament de les quals se li adjudiquen * participacions, números * al *, ambdós inclosos, que són de classe *

(Etc.)

Opció 1: es justifica: l'aportació

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificació bancària que queda unida a aquesta matriu.

Opció 2: Si no es justifica l'aportació, es dirà:

No justifiquen els compareixents en aquest acte la realitat de l'aportació dinerària, manifestant els fundadors que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d'aquestes aportacions.

CINQUÈ.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, un consell).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor * les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de *(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.).

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

-. (Si escau, amb l'advertència que, si hi ha consell, el nomenament de llurs membres es farà pel sistema proporcional).

Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els següents càrrecs del consell:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon-.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(ó amb totes les facultats delegables del consell d'administració)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

SISÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ.- INSCRIPCIÓ: Queden advertits que abans de poder inscriure aquesta societat al Registre Mercantil, caldrà aportar certificat que acrediti la seva qualificació com a laboral i que ha estat inscrita al Registre administratiu corresponent.

OPCIÓ 1.-

Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, lliurarà còpia en paper i no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249, número 3 del reglament notarial. (Una altra opció: demanar la presentació telemàtica).

Opció 2. - D'acord amb les disposicions legals procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil el mateix dia d'avui.

Els fundadors m'atribueixen a mi, el notari autoritzant, la facultat d'esmenar electrònicament els defectes advertits pel registrador en la seva qualificació, en els termes legals.

MANIFESTACIÓ ESPECIAL.- Els atorgants, havent estat prèviament informats per mi, el Notari, sobre el procediment de constitució telemàtica, en especial sobre terminis i reduccions aranzelàries, manifesten expressament que no s'han acollit a les normes aplicables al respecte i renuncien a la tramitació de la constitució de la societat a través de la utilització del Document únic electrònic (DUE) i del sistema de tramitació telemàtica del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE) (u opció pertinent).

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA