Constitució telemàtica de societat limitada exprés o amb estatuts tipus

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en la seva modalitat d'estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

La constitució en format estandarditzat està establerta per la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, «por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social». Està només en castellà, tant el text com les nomes per a la seva utilització. Vegeu Escritura de constitución telemática (formato estandarizado) de sociedad limitada exprés con estatutos tipo

El present formulari ho és de constitució telemàtica, però sense format estandarditzat..

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Formes de constitució d'una societat limitada
  • 3.2 Preceptes legals
  • 3.3 Normes de la llei 14/2013
  • 3.4 Doctrina anterior de la DGRN
  • 3.5 Normes Decret Llei 421/2015
   • 3.5.1 Normes sobre els estatuts tipus
   • 3.5.2 Model d'estatuts tipus
   • 3.5.3 Constitució telemàtica de SL
   • 3.5.4 Borsa de denominacions
  • 3.6 Notes fiscals
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Atenció: només persones físiques)

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, (obtingut pel Punt d'Atenció a l'emprenedor en forma telemàtica, o pel notari o aportada pels compareixents).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, que s'acullen als anomenats estatus tipus.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * euros, (únicament de 3.000 a 3.100, xifra màxima per obtenir els beneficis que es dirà) dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desemborsades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament assumides i desemborsades en la forma l'esmentada pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

a) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, tots inclosos.

b) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * al * tots inclosos.

La totalitat de les respectives aportacions ha estat ingressada en el compte corrent número * obert a nom de la societat en formació a l'oficina * de * del banc *.

Opció 1: es justifica: l'aportació

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificació bancària que queda unida a aquesta matriu.

Opció 2: Si no es justifica l'aportació, es dirà:

No justifiquen els compareixents en aquest acte la realitat de l'aportació dinerària, manifestant els fundadors que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d'aquestes aportacions.

(Atenció: hi ha la possibilitat de constitució successiva.)

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per:

(Opcions:) (Dependrà dels estatuts tipus; de moment s’han d’aplicar els estatuts tipus aprovats per ORDEN JUS/3185/2010, DE 9 DE DESEMBRE, del que resulten les següents possibilitats:

a) Un administrador únic.

b) Diversos administradors fins al màxim de *, amb * facultats solidàries.

c) Dos administradors conjunts, els quals exerciran*mancomunadament les facultats d'administració i representació.

(Mai un Consell d'Administració si la societat adoptava els estatuts tipus).

El càrrec d'administrador serà gratuït.

(Altes opcions:

1.- El càrrec d'administrador serà retribuït amb una quantia fixa determinada per la Junta General per a cada exercici econòmic.

2.- Un percentatge de …..% dels beneficis repartibles de cada exercici econòmic, d'acord amb la Llei.)

Els socis fundadors, unànimement designen per a ocupar aquests càrrecs (Atenció: només persones físiques)el senyor*, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial cap de les mencionades a la leí 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis.

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.

ACEPTACIÓ:

Els compareixents accepten aquesta escriptura.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

D'acord amb les disposicions legals procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura en el Registre Mercantil el mateix dia d'avui.

(Opcional: Els fundadors m'atribueixen a mi, el notari autoritzant, la facultat de resoldre electrònicament els defectes advertits pel registrador en la seva qualificació, en els termes legals.)

Per expressa indicació de la part interessada procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249. número 3 del reglament notarial i a demanar el NIF a l’Agència Tributària.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA