Constitució telemàtica de societat limitada exprés o amb estatuts tipus

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en la seva modalitat d'estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

La constitució en format estandarditzat està establerta per la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, «por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social». Està només en castellà, tant el text com les nomes per a la seva utilització. Vegeu Escritura de constitución telemática (formato estandarizado) de sociedad limitada exprés con estatutos tipo

El present formulari ho és de constitució telemàtica, però sense format estandarditzat..

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Formes de constitució d'una societat limitada
  • 3.2 Preceptes legals
  • 3.3 Normes de la llei 14/2013
  • 3.4 Doctrina anterior de la DGRN
  • 3.5 Normes Decret Llei 421/2015
   • 3.5.1 Normes sobre els estatuts tipus
   • 3.5.2 Model d'estatuts tipus
   • 3.5.3 Constitució telemàtica de SL
   • 3.5.4 Borsa de denominacions
  • 3.6 Notes fiscals
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la «Ley de Sociedades de Capital» i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, amb entrada en vigor, particularment:

El primer de gener de 2016 la nova redacció dels articles 107, 124,128, 264, 265, 266, 267, 270, 308, 353, 354, 355, 417 y 505 de la LSC. (Especialment substitueixen l'auditor per un expert independent).

I amb efectes el 17 de juny de 2016: nova redacció dels articles 257, 260, 261, 279.1 i 529 quaterdecies i suprimeix l'apartat 4 de 273, tots de la LSC. (Especialment modifica temes relacionats amb els comptes anuals).

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Atenció: només persones físiques)

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, (obtingut pel Punt d'Atenció a l'emprenedor en forma telemàtica, o pel notari o aportada pels compareixents).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, que s'acullen als anomenats estatus tipus.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.- El capital social es fixa en la suma de * euros, (únicament de 3.000 a 3.100, xifra màxima per obtenir els beneficis que es dirà) dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desembossades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament subscrites i desembossades en la forma l'esmentada pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

a) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, tots inclosos.

b) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * al * tots inclosos.

La totalitat de les respectives aportacions ha estat ingressada en el compte corrent número * obert a nom de la societat en formació a l'oficina * de * del banc *.

Incorporo a aquesta matriu els pertinents certificats que acrediten la realitat de les aportacions dineràries.

(Atenció: hi ha la possibilitat de constitució successiva i més que no es justifiqui l'aportació dinerària.)

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per:

(Opcions:) (Dependrà dels estatuts tipus; de moment s’han d’aplicar els estatuts tipus aprovats per ORDEN JUS/3185/2010, DE 9 DE DESEMBRE, del que resulten les següents possibilitats:

a) Un administrador únic.

b) Diversos administradors fins al màxim de *, amb * facultats solidàries.

c) Dos administradors conjunts, els quals exerciran*mancomunadament les facultats d'administració i representació.

(Mai un Consell d'Administració si la societat adoptava els estatuts tipus).

El càrrec d'administrador serà gratuït.

(Altes opcions:

1.- El càrrec d'administrador serà retribuït amb una quantia fixa determinada per la Junta General per a cada exercici econòmic.

2.- Un percentatge de …..% dels beneficis repartibles de cada exercici econòmic, d'acord amb la Llei.)

Els socis fundadors, unànimement designen per a ocupar aquests càrrecs (Atenció: només persones físiques)el senyor*, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial cap de les mencionades a la leí 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis.

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.

ACEPTACIÓ:

Els compareixents accepten aquesta escriptura.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

D'acord amb les disposicions legals procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura en el Registre Mercantil el mateix dia d'avui.

(Opcional: Els fundadors m'atribueixen a mi, el notari autoritzant, la facultat de resoldre electrònicament els defectes advertits pel registrador en la seva qualificació, en els termes legals.)

Per expressa indicació de la part interessada procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249. número 3 del reglament notarial i a demanar el NIF a l’Agència Tributària.

PETICIÓ FISCAL: Se sol·licita l'exempció totes les modalitats de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que afecten aquesta constitució de societat, d'acord amb el que ordena la redacció actual de l'apartat 11 de l'art. 45 de Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en especial l'obligació de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA