Constitució telemàtica de societat limitada sense estatuts tipus

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», amb un capital mínim de 3.000 euros, NO subjecte a la modalitat d'estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: La constitució en format estandarditzat está establerta per la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, «por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social». Está només en castellà tant el text com les normes per a la seva utilització. Vegeu Escritura de constitución telemática (formato estandarizado) de sociedad limitada exprés con estatutos tipo

El present formulari adopta el sistema telemàtic, sense l'esmentat format.

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats de constitució de SL
  • 3.2 Constitució telemática sense estatuts tipus
  • 3.3 Normes de la llei 14/2013
  • 3.4 Publicitat
  • 3.5 Normes Decret Llei 421/2015
   • 3.5.1 Constitució telemàtica de SL
   • 3.5.2 Borsa de denominacions
  • 3.6 Notes fiscals
  • 3.7 DIRECTIVA EUROPEA
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, (obtingut pel Punt d'Atenció a l'emprenedor en forma telemàtica, o pel notari o aportada pels compareixents).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desemborsades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament subscrites i desemborsades en la forma l'esmentada pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

a) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, tots inclosos.

b) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * al * tots inclosos.

La totalitat de les respectives aportacions ha estat ingressada en el compte corrent número * obert a nom de la societat en formació a l'oficina * de * del banc *.

Opció 1: es justifica: l'aportació

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificació bancària que queda unida a aquesta matriu.

Opció 2: Si no es justifica l'aportació, es dirà:

No justifiquen els compareixents en aquest acte la realitat de l'aportació dinerària, manifestant els fundadors que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d'aquestes aportacions.

(Atenció: després de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització és possible una constitució successiva i per tant que el capital mínim no estigui íntegrament desemborsat).

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

-. (Si escau):

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

(Si hi ha consell): Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els càrrecs en el consell de la manera següent:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon-.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(o amb totes les facultats delegables del consell d'administració i amb indicació, en el cas d'haver-hi més d'un, de la seva actuació solidària o mancomunada, en tot o en part.)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis.

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.

ACEPTACIÓ:

Els compareixents accepten aquesta escriptura.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Per expressa indicació de la part interessada procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249, número. 3 del reglament notarial i a demanar el NIF a l'Agència Tributària.

MANIFESTACIÓ ESPECIAL.- Els atorgants, havent estat prèviament informats per mi, el Notari, sobre el procediment de constitució telemàtica, en especial sobre terminis i reduccions aranzelàries, manifesten expressament que s'han acollit a les normes especials de laLey 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, al ser del seu interès la constitució telemàtica de la societat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA