Escriptura de constitució de societat limitada professional

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de constitució d'una societat Limitada Professional, amb aportacions només dineràries. Capital espanyol i resident.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización»en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats
  • 3.2 Normes generals
  • 3.3 Especialitats en constituir una societat profesional
   • 3.3.1 Definició
   • 3.3.2 Forma de la societat professional
   • 3.3.3 Denominació de la societat professional
   • 3.3.4 Objecte de la societat professional
   • 3.3.5 El problema de la societat professional ja constituïda
   • 3.3.6 Socis de la societat professional
   • 3.3.7 Capital social de la societat professional
   • 3.3.8 Administració de la societat professional
   • 3.3.9 Inscripció de la societat professional
   • 3.3.10 Estatuts de societat professional
  • 3.4 Normes especials en actes posteriors de la societat professional
   • 3.4.1 Ampliació de capital de la societat professional
   • 3.4.2 Reducció de capital de la societat professional
   • 3.4.3 Transmissió de les participacions de la societat professional
  • 3.5 ADAPTACIÓ de les societats professionals
  • 3.6 Inscripció
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SLP.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, havent renunciat expressament que jo el Notari demanés el certificat telemàtic (o referència a la seva obtenció telemàtica: Obtingut per mi, el Notari, certificat en forma telemàtica del Registre Mercantil Central, que protocol·litzo, queda acreditat que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat amb denominació idèntica a la de la present .)

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SLP i que es regirà per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, la Llei de societats de capital,  i les altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

(Etc.)

Socis no professionals, (si escau):

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

ASSIGNACIÓ DE LES PARTICIPACIONS. SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.-

El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * participacions, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desembossades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament subscrites i desembossades en la forma l'esmentada pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

Socis professionals:

a) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, tots inclosos.

b) El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * al * tots inclosos.

La totalitat de les respectives aportacions ha estat ingressada en el compte corrent número * obert a nom de la societat en formació a l'oficina * de * del banc *.

Socis no professionals:

.....

Cadascuna de les participacions socials números * a *, ,ambdós inclosos, que han estat assignades als socis professionals imposen al seu respectiu titular l'obligació de realitzar a favor de la societat la prestació accessòria d'exercir la professió a benefici de l'entitat (si escau: per un mínim d'hores * setmanals i a no concórrer en competència amb l'objecte social).

La prestació accessòria té caràcter retribuït en els termes que resulten dels estatuts socials. (o no el tenen)

Opció 1: es justifica: l'aportació

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificació bancària que queda unida a aquesta matriu.

Opció 2: Si no es justifica l'aportació, es dirà:

No justifiquen els compareixents en aquest acte la realitat de l'aportació dinerària, manifestant els fundadors que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d'aquestes aportacions.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per un administrador únic que reuneixi la condició de soci professional. (altres alternatives: únic, mancomunats, Consell, veure comentari: la meitat més un han de ser socis professionals).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març, ni les de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals i declaren que les seves circumstàncies personals són les que consten a la present escriptura.

-. (Si escau):

Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els següents càrrecs del consell:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon-.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(o amb totes les facultats delegables del consell d'administració)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

CINQUÈ.- CONSTITUCIÓ DE L'ASSEGURANÇA:

Acrediten la constitució de l'assegurança de responsabilitat, que exigeix l'art. 11.3 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, exhibint-me la pòlissa subscrita, (o certificat); deixo unida a aquesta matriu fotocòpia que testimonio; es fa constar que l'assegurança cobreix la responsabilitat en què la societat pugui incorre en l'exercici de l'activitat (o de les activitats) que constitueixen el seu objecte.

SISÈ. INICI D'ACTIVITATS.- La societat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA