Constitució de patrimoni protegit d'un discapacitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual els pares d'un discapacitat, major d'edat i incapacitat, constitueixen un patrimoni protegit del seu fill. Altres supòsits.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Normativa
  • 2.3 Fonament del patrimoni protegit
  • 2.4 Concepte
  • 2.5 Elements personals
  • 2.6 Elements formals
  • 2.7 Actes de simple administració
  • 2.8 Actes de disposició
  • 2.9 Control de la situació
  • 2.10 Extinció
  • 2.11 Publicitat registral
  • 2.12 Comunicacions
  • 2.13 Tema fiscal
 • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, senyor * i senyora *, majors d'edat, *, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi i a més com a pares i representants legals del seu fill *, de * anys (nascut el dia *, de *, de *), solter, amb el seu mateix veïnatge i domicili i DNI/NIF número, en ús de la pàtria potestat prorrogada que conjuntament exerceixen, segons acrediten amb la pertinent resolució judicial, de la que uneixo a aquesta matriu fotocòpia que testimonio.

Dono expressa fe de suficiència de les seves facultats, i per tant, a judici meu i sota la meva responsabilitat, considero que poden acceptar en nom del seu fill els béns que constituiran el patrimoni protegit.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per poder constituir un patrimoni protegit en els termes que resulten d'aquesta escriptura de DONACIÓ I CONSTITUCIÓ DE PATRIMONI PROTEGIT i EXPOSEN:

I.- El Sr. * i la Sra. * són propietaris, per iguals parts indivises (o qualsevol altra situació: titulars de quotes distintes, tots sols o amb altres titulars, etc.) de la següent finca:

(Descripció en la forma habitual)

II.- El Sr. * i la Sra. * són titulars per iguals parts indivises de:

-. Llibreta a termini en l'entitat *, número *, amb un saldo el dia d'avui de * euros.

-. Un fons d'inversió, consistent en * participacions, ... de total valor adquisició * Euros, dipositat a *..

III.- L'esmentat fill Sr. * és titular d'una llibreta en l'entitat *, número de llibreta *, amb una imposició al dia d'avui d'Euros *.

IV.- Que el seu expressat fill té una minusvalidesa psíquica superior al 33% segons resolució que m'exhibeixen i de la qual uneixo a aquesta matriu una fotocòpia que testimonio.

V.- Que per la present escriptura constitueixen, de conformitat amb la Llei 41/2003, de 18 de novembre, un patrimoni protegit del seu fill *, d'acord amb el següent:

INVENTARI: Ho integren tots els béns descrits en els apartats I, II i III, la descripció dels quals es dóna aquí per reproduïda.

En conseqüència, els béns propietat dels compareixents descrits en els Apartats I i II de l'Exposició s'entenen aportats a aquest patrimoni que es crea, mitjançant la donació pura, simple i irrevocable al seu esmentat fill d'aquests béns, la donació dels quals, com a pares i representants legals accepten, manifestant que els béns donats estan lliures de tota càrrega o afecció i, per tant, no hi ha cap contraposició d'interessos entre els pares i el fill beneficiat.

NORMES D'ADMINISTRACIÓ I REPRESENTANT:

Els compareixents designen administrador dels béns que integren aquest patrimoni protegit el seu altre fill Sr. * (dades personals), i en defecte d'aquest (mort, renúncia o incapacitat) ostentarà aquest càrrec el Sr. *.

Se sol·licita la pertinent constància del nomenament del representant en el Registre Civil.

Es declara l'obligatorietat de demanar l'autorització judicial en els mateixos supòsits que el tutor la requereix respecte dels béns del tutelat, segons l'article 222-43 del Codi Civil.

(Atenció: es podrà fer ús de la norma del número 2 de l'art.222-43 del Codi Civil, per tal d'estalviar l'autorització judicial exclusivament en relació als béns donats).

SUPÒSIT D'EXTINCIÓ:

En el cas que el seu fill discapacitat mori, els béns donats que restessin en el seu patrimoni revertiran al respectiu donant i si aquest hagués, mort passaran a ... (Exemple: als altres fills del donant).

Petició registral: En relació als béns immobles aportats al patrimoni protegit, se sol·licita la pertinent constància en el Registre de la Propietat competent.

REQUERIMENT.- Així mateix em requereixen a mi, el Notari, perquè remeti còpia simple- notificació de la present a la societat gestora del fons d'inversió *, amb domicili a *, etc. (si es tractés de donació d'accions o participacions, caldrà notificació a la societat).

Advertència especial: Adverteixo al compareixent que remetré a la Fiscalia del meu àmbit territorial còpia autèntica d'aquesta escriptura i també al Registre Civil.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

El supòsit del present formulari és el de la constitució d'un patrimoni protegit d'un discapacitat; en el cas proposat es tracta d'un major d'edat incapacitat judicialment i els seus pares, que tenen la pàtria potestat prorrogada, són el que mitjançant una donació sense càrregues, constitueixen el patrimoni protegit.

Hi ha moltes variants:

Que sigui el mateix discapacitat, si té capacitat d'obrar (després s'indiquen els requisits subjectius) qui constitueixi el patrimoni protegit; que es tracti dels pares d'un menor d'edat discapacitat; es constitueixi pel tutor o a instància d'un tercer; o per decisió judicial.

També serà possible si el major d'edat està subjecte a curatela i concorre el curador.

Normativa

Cal esmentar:

 • La Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat (llei estatal de general aplicació), que és la que va crear aquesta figura, per desgràcia, no suficientment divulgada i coneguda.

a) La constitució del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat o aprovació de les aportacions al mateix quan els seus progenitors, tutor o curador es neguessin injustificadament a prestar el consentiment o assentiment a això.

b) El nomenament del seu administrador quan no es pogués realitzar conforme al títol de constitució.

c) L'establiment d'exempcions a l'exigència d'obtenir per l'administrador de l'autorització o aprovació judicial per a la realització d'actes de disposició, gravamen o uns altres, que es refereixin als béns i drets integrants del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA