Constitució de parella heterosexual a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual dues persones s'acullen a les normes del Codi civil sobre parelles estables a Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Regles
  • 2.2 Formes de constitució
  • 2.3 Pactes regulant les relacions econòmiques i personals dels convivents
  • 2.4 Extinció
  • 2.5 Drets durant la convivència
  • 2.6 Limitacions mentre dura la situació de parella
  • 2.7 Dret en cas de cessament de la convivència
  • 2.8 Drets en la successió del convivent en parella estable
   • 2.8.1 Atribució i pactes sobre l'habitatge familiar
  • 2.9 Procediments judicials
  • 2.10 Arrendaments urbans y parelles de fet
  • 2.11 Pensió a favor del supervivent
  • 2.12 Doctrina de l'enriquiment injust
  • 2.13 Parelles inexistents
  • 2.14 Matrimoni entre homosexuals
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a * ,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, solter, (o divorciat, vidu, casat i separat de fet o judicialment, etc.) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I LA SENYORA *, major d'edat, soltera, (o divorciada, vídua, casada i separada de fet o judicialment) amb el mateix veïnatge i domicili i DNI/NIF número *

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de FORMALITZACIÓ DE PARELLA ESTABLE HETEROSEXUAL I DIUEN:

I.- Que a l'empara de la regulació de les parelles d'acord amb el Llibre Segon del «Codi civil de Catalunya», manifesten la seva voluntat d'acollir-s'hi i, per tant, conjuntament fan constar que constitueixen una parella estable formada pels dos compareixents, els quals són majors d'edat i asseveren sota la seva responsabilitat que no es troben en cap dels casos de l'art. 234-2 del «Codi civil de Catalunya» i especialment: a) que estan (es detallarà l'estat civil de cadascun d'ells: solter/a, vidu/a, divorciat/a solter/a, casat/da i separat/a de fet) ; b) Que no formen parella estable amb cap altra persona; c) Que no són parents en línia recta ni col·lateral dintre del segon grau; d) Que ambdós tenen veïnatge civil català.

Manifesten que la convivència ha estat continuada durant els darrers * anys.

II.- Els informo de la normativa aplicable, especialment sobre:

a).- Pactes:

1.- La possibilitat de pactar les seves relacions personals i patrimonials.

2.- Les normes sobre atribució de l'ús de l'habitatge en cas d'extinció de la seva convivència.

b).- Les causes d'extinció de la parella estable, que són:

a).- Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.

b).- Mort o declaració de defunció d'un dels convivents.

c).- Matrimoni de qualsevol dels convivents.

d).- Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.

e).- Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.

Informo que l'extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments i poders que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l'altre.

c).- Els drets durant la convivència, especialment:

-. La possibilitat d'adopció conjunta

-. En cas d'incapacitat d'un membre de la parella l'altre ocupa el primer lloc en l'ordre de preferència per a ser el seu tutor.

-. Possibilitat d'adquirir béns amb pacte de supervivència.

d).- Les limitacions, especialment:

-. NO poden constituir una relació convivencial d'ajuda mútua.

-. NO poden tenir altra parella simultàniament.

-. Necessitat del consentiment dels membres de la parella per als actes de disposició de l'habitatge comú.

e).- Els beneficis concedits a la parella, especialment:

.- De les disposicions de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'mpost sobre successions i donacions que assimila els convivents en parella estable als casats en relació a l'impost de successions i donacions.

-. . Del dret de subrogació de la parella estable en el cas d'un arrendament urbà, segons determina la llei 29/1994 de 24 de Novembre.

-. De les disposicions del Llibre IV del Codi civil de Catalunya en el cas que mori sense disposició d'última voluntat un membre de la parella.

III.- Manifesten quedar assabentats i que no consideren necessari regular cap altra relació personal o patrimonial diferent de les que ha previst la Legislació vigent, de la qual els he instruït.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

La llei catalana de 10/1998 de 15 de Juliol, d'Unions estables de Parella regulava per separat les parelles estables, siguin heterosexuals o homosexuals.

Justificació: En el Preàmbul d'aquesta llei (primera a Espanya per regular les parelles) s'indica que «s'aprecia un augment de les denominades parelles de fet estables... Ha arribat l'hora d'emprendre aquesta labor legislativa...» I el legislador considerava a les parelles estables com una institució a regular fora del Codi de Família, és a dir, separadament del matrimoni, observant que la pluralitat de drets i deures que entre home i dona produeix el matrimoni no es produeixen de manera necessària entre l'home i la dona que mantenen una unitat de convivència estable no basada en el matrimoni.

Per altra banda, es parlava de convivents en unió estable de parella estable en el Llibre IV del «Codi civil de Catalunya» i ara es parla de convivents en parella estable.

El Llibre Segon del «Codi Civil de Catalunya» relatiu a la persona i a la família (en vigor el 1 de gener de 2011) deroga la Llei del 98 i no diferencia entre les parelles heterosexuals i les homosexuals.

És procedent citar la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Regles

1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Conforme a l'article 234-1 del «Codi Civil de Catalunya» s'adquireix la condició de parella estable quan dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es troben en algun dels següents casos:

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

«a).- Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. (Cal recordar que la disposició transitòria quarta del Llibre Segon del Codi Civil diu que el temps de convivència, entre persones del mateix o de diferent sexe, transcorregut abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'ha de tenir en compte als efectes del còmput dels dos anys que fixa l'article 234-1.a del Codi civil)».

b).- Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c).- Si formalitzen la relació en escriptura pública».

(Supòsits a) i b) similars de la llei navarresa de parelles han estat declarats inconstitucionals (Sentencia nº 93/2013 de Tribunal Constitucional, 23 d'abril de 2013 [j 1]).

No poden constituir una parella estable les següents persones, segons l'article 234-2 del «Codi Civil de Catalunya:

«a.-) Els menors d'edat no emancipats.
b).- Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.
c).- Les persones casades i no separades de fet.
d).- Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona».

És important ressaltar la modificació en relació al sistema anterior; en efecte, segons la Llei anterior per a tenir la condició de parella estable s'exigia que els membres de la parella no tinguessin cap impediment per a contreure matrimoni entre si, el que donava lloc que no tenien la condició de parella (i no podia atorgar-se el corresponent documento notarial) si s'estava davant una persona casada no divorciada; ara poden ser parelles estables els casats separats encara que només ho estiguin de fet, és a dir, poden formar parella emparada per la Llei els casats sense necessitat no ja de divorci, sinó que ni tan sols s'exigeix hi hagi separació judicial.

És a dir, durant la vigència de la llei anterior no hi havia situació de parella estable per al casat no divorciat; per això, la sentència nº 82/2015 de TSJ Catalunya (Barcelona), Sala civil i Penal, 30 de novembre de 2015 [j 2] diu:

Es fixa com a doctrina jurisprudencial que constituïa un impediment per formar una unió estable de parella conforme a la Llei 10/1998, de 15 de juny (LUEP) que ha desaparegut en l'actual CCCat (art. 234-2.c ), el que un dels convivents es trobi separat judicialment o de fet, però no divorciat, d'una tercera persona, i, en la seva conseqüència, el lapse temporal de convivència entre persones del mateix o diferent sexe, transcorregut abans de l'entrada en vigor del CCCat, en aquests supòsits, no podrà ser computat per al temps de la convivència que estableix l'art. 234. 1 a) del CCCat ni tampoc per a una aplicació retroactiva del L...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA