Acta constitutiva d'una junta de compensació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Acta constitutiva d'una junta de compensació. Normes urbanístiques més importants a Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Textos legals
  • 2.2 Normes catalanes
  • 2.3 Altres punts d'interès
   • 2.3.1 A) . - L'administració I la junta
   • 2.3.2 B) . - Rectificacions posteriors
  • 2.4 Problema fiscal
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ..)

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/N IF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ..)

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi i són de veïnatge civil català (o comú, etc.)

I el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en representació de l'Ajuntament de *, segons certificació lliurada pel secretari de l'esmentat Ajuntament, Sr. * amb el vistiplau de l'Alcalde, Sr. *, les firmes dels quals legitimo, certificació que protocol·litzo.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ, i als efectes:

E X P O S E N:

I. APROVACIÓ INICIAL: Que l'Ajuntament de *, en sessió celebrada el dia * acordà l'aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del subpolígon * del pla parcial *****, segons consta en la certificació lliurada pel secretari, senyor *, amb el vistiplau de l'Alcalde, senyor *, certificació que queda unida a aquesta matriu.

II. PUBLICITAT: Que l'acord de l'aprovació inicial ha estat exposat al públic durant un termini d'un mes. Durant aquest període d'exposició no s'ha presentat cap escrit d'al·legació.

III. APROVACIÓ DEFINITIVA: En el Ple de l'Ajuntament del dia * s'acordà aprovar definitivament el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del subpolígon * de *, segons consta a la certificació expedida per l'esmentat secretari, senyor *, amb el vistiplau de l'Alcalde senyor *, les firmes dels quals conec i legitimo, certificació que queda unida a aquesta matriu. .

(Si ja estat nomenat) Es va acordar tanmateix, nomenar representant de l'Ajuntament a la junta de compensació el senyor *.

IV. PUBLICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA: Que l'esmentat acord d'aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el dia * juntament amb els estatuts i bases d'actuació. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia de la pertinent publicació.

V. REQUERIMENT A PROPIETARIS AFECTATS: Que els propietaris afectats foren requerits per a la seva incorporació a la junta, en el termini de 15 dies, comptat des de la notificació i la notificació individualitzada va requerir les persones propietàries perquè constitueixin l'entitat dintre d'un termini de dos mesos, amb l'advertència de la possibilitat d'expropiació o l'aplicació alternativa a què fa referència l'article 124 de la Llei.

VI. I exposat tot el que precedeix, els compareixents, segons intervenen, que juntament amb l'Ajuntament de *, representen el % per cent de la propietat de l'esmentat subpolígon, per la present escriptura,

ATORGUEN:

PRIMER: CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ: Els propietaris relacionats en els antecedents, tal com intervenen, constitueixen en aquest acte una JUNTA de COMPENSACIÓ, de conformitat amb el que preveu el Decret 1/2010, de 3 d'agost que aprova el text refós de la llei d'Urbanisme i el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament, que es denomina «*».

SEGON: RÈGIM: La junta de compensació es regirà inicialment pels estatuts i les bases d'actuació redactats a l'efecte, publicats i aprovats definitivament, tal com queda ressenyat en els antecedents d'aquesta escriptura, que els senyors compareixents em lliuren en aquest acte, estesos en * folis de paper comú que jo, el Notari, reintegraré oportunament. Aquests estatuts i bases d'actuació resten units a aquesta matriu, estan tots els fulls identificats amb el segell de l'Ajuntament i signats al darrer full pels compareixents.

TERCER: Que les finques incloses en el sector són les següents:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

CÀRREGUES:

Opció 1 .- Informació no telemàtica, però COMUNICACIÓ TELEMÀTICA: (Fax demanat: màxim 10 dies):

CÀRREGUES I LIMITACIONS: Per problemes tècnics no imputables a aquesta notaria, no s'ha pogut sol·licitar informació registral en forma telemàtica, raó per la qual s'ha demanat informació per tele fax; la situació de càrregues és la que resulta de l'esmentada informació. Lliure de qualsevol altra càrrega o limitació, segons manifesten. La descripció de la finca i la seva titularitat es corresponen amb les de l'esmentada informació. Adverteixo jo, el notari, expressament als compareixents, que sobre la informació obtinguda prevaldrà la situació registral existent amb anterioritat a la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

Per expressa indicació dels compareixents, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al registre de la propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Opció 2.- Informació i notificació no telemàtica: (Fax demanat: màxim 10 dies):

CÀRREGUES I LIMITACIONS: Per problemes tècnics no imputables a aquesta notaria, no s'ha pogut...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA