Escriptura de constitució d'un dret de subedificació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model per constituir un dret de subedificació: mecanismes.

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: El dret de subedificació es pot constituir per dues vies: mitjançant segregació, amb la pertinent llicència municipal o pel mecanisme de la propietat horitzontal. Pel sistema de segregació, s'haurà de descriure el subsòl com una finca que se segrega de la matriu, amb indicació de plantes, superfície i límits, i la resta de finca passa a ser el sòl amb totes les edificacions que puguin construir-se sobre el mateix. A continuació es proposa el sistema de propietat horitzontal, com si es tractés d'un conjunt immobiliari.'

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Objecte
  • 2.2 Doctrina de la DGRN
  • 2.3 Normativa a Catalunya
  • 2.4 Cadastre i representació gràfica
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO *

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi i és de veïnatge civil català; el seu matrimoni es regeix per la separació de béns. (o intervé en nom i representació de la companyia mercantil "*"; constituïda *, etc.....

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DEL DRET DE SUBEDIFICACIÓ, OBRA NOVA I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL I DIU:

I.- Que és propietari de la finca següent:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *, davant del Notari de *, Sr. *.

Valor:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

II.- El Sr. * divideix la finca escrita en règim de propietat horitzontal, formant els dos següents ELEMENTS INDEPENDENTS:

ELEMENT U. Plantes sota rasant de la finca situada a *, carrer *. El formen dues plantes. La superfície del subsòl -1 (el més pròxim al sòl) és * de metres quadrats; el subsòl -2 (nivell inferior a l'anterior) té una superfície de * metres quadrats.... En conjunt, el subsòl limita al Nord amb *, al Sud amb *, a l'Est amb * i a l'Oest amb *; per damunt amb el departament número dos.

Quota: Té una quota de participació en els elements comuns del conjunt del % *.

ELEMENT DOS. Sòl o sobre rasant de la finca situada a *, carrer *. Té una superfície de * metres quadrats. Limita: al davant, *, per on té accés, dreta entrant, *, esquerra * i al fons *; per sota limita amb el departament número u.

Quota: Té una quota de participació en els elements comuns del conjunt del % *.

ELEMENTS COMUNS: És element comú dels departaments que integren aquesta propietat horitzontal el forjat existent entre el subsòl i la superfície; a més una porció de terreny de * metres quadrats, situadaa *, i en general, quants siguin necessaris per a l'adequat ús i gaudi de cada departament.

NORMES:

Article 1r. En cadascun dels elements es podrà, en fases independents, edificar en tot o part de la seva superfície, d'acord amb els permisos i llicències pertinents. L'edificació que respectivament es construeixi es podrà dividir lliurement en règim de propietat horitzontal.

Article 2n. A nivell del sòl, queda comú d'ambdós elements una superfície de * metres quadrats, destinada a accessos i zona de jardí, que limita *... Cada element participarà en les càrregues i en l'ús i gaudi d'aquesta part de sòl comú en proporció a la quota abans fixada, o sigui, un % l'element U, i * l'element DOS; i els respectius departaments independents que sobre cada element es construeixin i divideixin respectivament en propietat horitzontal participaran en proporció a la quota que a cada departament se li assigni del corresponent % que afecta cada element.

Article 3r.- A les plantes de l'element U s'accedirà per unes escales d'ús exclusiu d'aquest departament, amb una superfície construïda de * m2 i mitjançant rampa que partirà del nivell de sòl en la part d'aquest que queda comú del total immoble; el titular de l'element U podrà fer les obres necessàries per a facilitar el seu accés des del carrer *, i seran del seu càrrec les despeses de les escales, rampa, zones d'accés i maniobra.

Article 4t. Tenint en compte que les edificacions a construir en els respectius elements es realitzaran en fases i temps distints, el Sr. compareixent es reserva, per a si i per als seus possibles futurs adquiridors de qualsevol dels dos elements de total immoble, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA