Escriptura de constitució de S.A amb aportacions d'un NO RESIDENT

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de SA, en la qual els fundadors aporten únicament diners i hi ha capital d'un NO RESIDENT. Inversió estrangera.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Identificació
  • 3.3 Normes sobre aportació de no resident
  • 3.4 Publicitat
  • 3.5 Persona representada per un Poder atorgat a l'estranger
  • 3.6 Noves normes
  • 3.7 NOVES NORMES A CAUSA DEL COVID 19
  • 3.8 Llista de paradisos fiscals
  • 3.9 Notes fiscals
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Nacionals:)

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I el senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

I (no resident).

El senyor *, major d'edat, * (estat civil i professió o activitat), de nacionalitat *, amb residència a * i domicili a *. Exhibeix .... i NIE número *.

(Cal, si estan casats, indicar el seu règim matrimonial)

IDENTIFICACIÓ:

Opcions: A) .- Persona física estrangera no comunitària.

L'identifico pel seu esmentat passaport , expedit el dia *, vàlid fins al dia *, amb fotografia i firma conformes. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació i del seu NIE; els documents incorporats no es transcriuran en les còpies, sense ser necessària una especial menció. Manifesta el compareixent que no és resident aportant la pertinent declaració. (Veure comentari sobre la forma d'acreditar la no residència)

B. Persona física comunitària estrangera

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat, (si és espanyol no resident mitjançant exhibició del seu permís de residència del país corresponent) expedit el dia *, vàlid fins al dia *, amb fotografia i firma conformes. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació i del seu NIE; els documents incorporats no es transcriuran en les còpies, sense ser necessària una especial menció.

Intervenen tots en nom propi.

Tenen, a judici meu, segons la seva respectiva Llei personal, capacitat legal i legitimació per formalitzar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA i DIUEN:

I.- Que han decidit constituir una societat anònima de nacionalitat espanyola que es denominarà

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o es farà referència al certificat obtingut en forma telemàtica).

III.- Que la quantia total aproximada de les despeses de constitució de la societat, tant ja satisfetes com les merament previstes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, és de * Euros.

IV.- Després d'exposar el que precedeix,

ATORGUEN:

PRIMER.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat anònima, de nacionalitat espanyola, que s'anomena i que es regirà per la llei de societats de capital, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis, sèrie *.

Aquests estatuts són llegits, aprovats i firmats pels socis fundadors i, jo, el notari, els incorporo a aquesta matriu, de la qual en formen part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER. - SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

El capital social es fixa en * euros i està dividit en * accions, ordinàries i nominatives (ó al portador), de * euros de valor nominal cadascuna, representades per títols, numerades correlativament de l'1 al *, ambdós inclosos, totalment desembossades.

Les accions representatives del capital social han estat íntegrament subscrites i desembossades pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen.

a).- El senyor *, aporta en metàl·lic * euros, en pagament de les quals se li adjudiquen * accions , números 1 al *, ambdós inclosos.

b)...

La totalitat de les respectives aportacions ha estat ingressat en el compte corrent número * , obert a nom de la societat en formació, a l'oficina * del banc *.

Incorporo a aquesta matriu els pertinents certificats que acrediten la realitat de les aportacions dineràries.

El soci no resident acredita la procedència dels diners aportats per a aquesta constitució mitjançant certificat bancari que deixo unida a aquesta matriu.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

-. Els socis fundadors, per unanimitat, nomenen administrador/s pel termini de sis anys * el/s Sr./s *.. (o solidaris, mancomunats, consellers, etc.

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la LleI 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

(Si escau):

-. Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els següents càrrecs en el sí del consell:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(ó amb totes les facultats delegables del consell d'administració)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats tal com indiquen els estatuts socials.

( Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

SISÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis. "

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells ia tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.)

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA