Escriptura de servitud configurada com a carrer o plaça d'edifici sota terra.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual un promotor constitueix una servitud sobre la superfície superior d'un immoble de només soterranis, configurada com a carrer o plaça en la part superior de la seva finca privativa (predi servent), i les plantes inferiors es destinen a aparcament, locals, etc.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Aspectes generals
  • 2.2 Normativa catalana
  • 2.3 Doctrina de la DGRN
  • 2.4 Identificació del pagament del preu
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (professió o activitat) , veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil **, amb domicili a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de * el dia *, protocol número *; adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada davant del notari de *.

INSCRITA * al Registre Mercantil de * al volum *. CIF *.

Les seves facultats i representació resulten de *.

Declara el senyor compareixent que les facultats conferides a favor seuno li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben íntegrament vigents i jo el Notari considero suficients per a poder constituir servituds lliurement i tots els actes que es formalitzen en la present escriptura.

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:

I.- Que la societat * és propietària de les finques següents:

A.- URBANA.- Edifici situat a *. Es compon de ...

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

Títol: *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

B.- URBANA.- Edifici en terme de *, carrer *,; està compost de planta soterrani-3, soterrani-2 i soterrani-1, de superfície cada planta * metres quadrats, destinats a *. Radica en una porció de terreny de *, que limita *.

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Referència cadastral *...

II.- CONSTITUCIÓ DE SERVITUD:

El Sr. *, en nom i representació de ., i subjecta a la condició suspensiva de la separació de la titularitat dels predis, constitueix una servitud perpètua DESTINADA A COMPLIR LA NORMATIVA URBANÍSTICA, de les següents característiques:

PREDIS: És predi dominant la finca descrita amb la lletra A, a l'apartat anterior, registral *.

És predi serventla finca descrita amb la lletra B, registral *, en una extensió de * metres quadrats, quedant per tant exclosa de la servitud, que ara es constitueix, la següent zona, situada en el predi servent: una zona destinada a rampa d'accés als soterranis de forma rectangular de * metres per * metres, o sigui una superfície de * metres quadrats, la zona dels quals està situada al costat del carrer *, limita amb *. Per tant, la part de la finca afectada per la present servitud és tota la descrita, excepte la zona descrita com la destinada a rampa.

Per a major claredat, s'uneix a aquesta matriu un plànol que detalla les finques i la zona de la finca servent exclosa de la servitud que es constitueix.

CONTINGUT DE LA SERVITUD: En virtut de la servitud que es constitueix, el titular del predi dominant tindrà el dret de pas, sobre la rasant del predi servent, per a persones i vehicles sobre la part de la finca afectada, i que permetrà dit accés i pas directament al carrer *. Així mateix, el titular del predi dominant tindrà el dret de posar senyals de circulació, fanals per al seu enllumenat i altres elements externs que vinguin a configurar la part sobre rasant de la finca servents afectada per aquesta servitud el caràcter extern de carrer i pas per als vianants i de vehicles; així mateix, el titular de predi dominant podrà servir-se de fins a una amplària, sota la part inferior del paviment de * centímetres, a fi de poder passar quantes conduccions, línies d'aigua, llum, telèfon, gas, cables de qualsevol classe i serveis estimi convenients, podrà, a la seva costa, aixecar, fins aquesta profunditat, el paviment i realitzar les obres i reparacions necessàries.

DRETS DEL TITULAR DEL PREDI SERVENT:

a) El titular del predi servent, tindrà el dret a construir a nivell inferior de la seva finca, a la seva elecció, un o més soterranis, amb accés per la zona o rampa abans descrita (i no afectades per la servitud) i per altres finques confrontants o no, i en la forma que tingui per convenient, constituint la pertinent propietat horitzontal i regulant les normes de comunitat, constituint altres servituds sobre rampes i plantes soterranis a favor de finques confrontants o no, o a favor d'aquesta, és a dir, tant en qualitat de predi dominant o servent, recíproques o no, i tot això, sense necessitat de la concurrència o consentiment del titular del predi dominant, el qual, en tot cas, conservarà íntegrament la Servitud que es constitueix.

b) Així mateix tindrà el dret d'aixecar el paviment per a una possible reparació de l'element impermealitzable o dels forjats de suport d'aquest.

OBLIGACIONS DE TITULAR DEL PREDI SERVENT:

Totes les obres de construcció i urbanització de la finca servent aniran a càrrec del titular del predi servent; així mateix les despeses de conservació de l'element impermeabilitzant i els forjats de suport d'aquest.

Seran també de càrrec del predi servent els costos derivats del manteniment i utilització dels elements urbans situats sobre la zona de rampa no afectada per la servitud.

OBLIGACIONS DEL TITULAR DEL PREDI DOMINANT:

Seran de càrrec del titular del predi dominant, una vegada pavimentada la part afectada per la servitud i acceptada per aquest la seva correcta realització: la conservació del paviment, la capa de rodadura i tots els elements d'urbanització situats en superfície, enllumenat i totes les altres conduccions o instal·lacions públiques que estiguin situades en el gruix del forjat de suport o suspeses d'aquests, d'acord amb el projecte d'urbanització.

ALTRES DRETS DEL TITULAR DEL PREDI DOMINANT:

El titular del predi dominant tindrà el dret d'accedir a través de la rampa no afectada per la servitud ara constituïda i a través de les plantes soterranis que puguin construir-se sobretot o part de la finca servents, a fi de fer les reparacions i connexions que siguin necessàries o convenients especialment per a la conservació del paviment, o les construccions, manteniment i reparació de les conduccions sobre la grossor o amplària, paviment baix, abans expressada.

Finalment, i atès que el predi dominant se cedirà a l'ajuntament de *, la servitud concreta de pas de persones i vehicles sobre la part de la finca servent confereix, en tal part, a la superfície del paviment com una zona de carrer i accés públic, i tindrà l'accessòria de col·locació d'elements de senyalització, enllumenat i drets complementaris, la regulació dels quals correspondrà a l'ajuntament d'aquesta ciutat.

Valor de la servitud constituïda: * euros.

(Atenció: Si hi ha dues parts i es paga el valor de la servitud, caldrà la identificació del pagament. Vegeu comentari.)

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA