Escriptura de compravenda de participacions socials

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de venda de participacions d'una societat limitada. Estudi de les limitacions a la lliure transmissió. Nota fiscal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'Escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Naturalesa de la compravenda de participacions
  • 2.2 Limitacions legals
  • 2.3 Regla pràctica
  • 2.4 Altres consideracions
  • 2.5 Temes fiscals
  • 2.6 Compravenda simulada
  • 2.7 Altres temes
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'Escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I de l'altra:

El SENYOR * major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Tots de veïnatge civil català.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA I EXPOSEN:

I.- Que el senyor * és propietari de * participacions de la societat limitada *, constituïda....

TÍTOL: *.

Càrregues i limitacions.- Lliure de qualsevol càrrega o limitació, segons manifesta, sota la seva responsabilitat.

II. Els compareixents volen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA. El senyor * VEN en aquest acte les participacions descrites a l'apartat I de l'exposició, lliures de càrregues i afeccions al senyor *, el qual les COMPRA.

SEGONA. El preu per aquesta compravenda és la quantitat de * euros, que el venedor reconeix haver rebut íntegrament del comprador, abans d'aquest acte i li atorga carta de pagament.

TERCERA. El venedor transmet al comprador la possessió lliure i el ple domini de les participacions venudes amb tots els seus drets.

QUARTA. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del comprador.

CINQUENA.-

OPCIÓ A):

La present transmissió ha estat autoritzada per la junta general de la societat, segons certificat *....

OPCIÓ B): En tractar-se de venda de participacions a favor de (descendent, consort, etc.).... no està subjecte a cap limitació o dret de preferent adquisició, segons les normes estatutàries exhibides.

SISENA.- Adverteixo la part compradora de l'obligació de comunicar a la societat la present transmissió, a l'objecte de la seva inscripció al Llibre Registre de socis.

OBSERVACIÓ FISCAL.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'article 314 del text refós de la llei del Mercat de Valors,; a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les participacions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article 314. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les participacions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan intervé una persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades podent ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Naturalesa de la compravenda de participacions

Té una gran importància la qualificació de la compravenda d'accions o participacions com a civil o mercantil, de forma que s'hagi d'aplicar les pertinents normes del CCCat. si és civil, o l'art. 63 del Codi de comerç si és mercantil.

Doncs bé: un mateix contracte de compravenda no pot ser civil i mercantil a un temps.

En realitat la doctrina i el mateix TS han defensat tres tesis diferents:

a).-Tenir en compte l'element intencional del comprador, de manera que serà mercantil quan es compleixi un doble requisit: la revenda dels gèneres comprats i l'ànim de lucre, consistent a obtenir un benefici en la revenda.

b) Considerar sempre mercantil la compra si la realitza un empresari amb la intenció de destinar l'objecte comprat a la seva explotació o integració industrial o comercial (l'anomenada compravenda-inversió). En aquest cas l'element tipificador de la mercantilitat de la compravenda estaria no en el propòsit de la revenda amb ànim de lucre, sinó en la integració de l'objecte de la compravenda en el procés productiu de l'empresa.

c) Una tercera posició científica i jurisprudencial que ha considerar sempre civil el contracte mixt.

Doncs bé, la recent STS 119/2020, 20 de Febrer de 2020, [j 1] després d'exposar les tesis indicades, afirma:

1).- Les exclusions que respecte de la qualificació mercantil de determinades compravendes realitza l?art. 326 Ccom no poden ser interpretades com a exhaustives a la llum de la màxima inclusio unius, exclusio alterius. Dit en altres termes, les vendes no citades en l?art. 326 Ccom no reverteixen o queden necessàriament subsumides en l'àmbit d'aplicació de l'art. 325 Ccom, si no concorre simultàniament la circumstància tipificadora de la mercantilitat continguda en aquest últim, això és, l'element intencional de la revenda i de l'obtenció de lucre amb ella.

2). Un contracte de compravenda d'accions o participacions socials és una compravenda civil, i com a argument afegit: la qualificació del contracte com a civil deriva així mateix de les característiques del propi objecte del contracte, que suposa la venda parcial de la titularitat d'una societat, exclòs per la mateixa naturalesa de tal objecte de la seva consideració com a mercantil.

Limitacions legals

Diu l'art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital (antes art. 29 de la LSRL), segons la redacció donada per la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en vigor el 17 de juny de 2016:

Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos.
1. Salvo disposición contraria de los estatutos, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA