Compravenda telemàtica: oferta i acceptació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'oferta de venda i d'acceptació, tot això mitjançant comunicació telemàtica. Doctrina de la DGRN.

 
EXTRACTO GRATUITO

Es recull a continuació el model d'oferta de venda telemàtica davant notari i el model d'acceptació davant un altre notari.

Contenido
 • 1 Models
  • 1.1 Oferta de venda
  • 1.2 Diligència enviament de l'oferta
  • 1.3 Peu de còpia en cas d'enviament de còpia electrònica
  • 1.4 Acceptació de l'oferta
  • 1.5 Diligència comunicant l'acceptació
  • 1.6 Peu del trasllat a paper de la còpia electrònica que efectua el notari receptor
 • 2 Comentari
  • 2.1 Temes generals en les vendes
  • 2.2 Doctrina de la DGRN
  • 2.3 Trasllat a paper de còpia electrònica
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Models Oferta de venda

NÚMERO

(Lloc i data).

Davant meu, **, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ..)

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació pel present OFERIMENT DE VENDA i DIU:

I.- El Sr. * és propietari (* el Sr. * i la Sra. *, són propietaris, per iguals parts indivises o qualsevol altra situació: titulars de quotes distintes, tots sols o amb altres titulars, béns de la societat de guanys, etc.) de la següent finca:

URBANA o RÚSTICA.

(Si escau): Quota de participació en el total immoble: *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Adquirida per * en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *.

Al corrent en el pagament de contribucions i lliure d'arrendaments i precaristes. En cas contrari, vegeu:

Venda d'habitatge, local o garatge en règim de propietat horitzontal: entre particulars, amb arrendataris

Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat)

 • Manifestació sobre l'habitatge familiar.
 • (Si escau), detall sobre les despeses de comunitat *.
 • Indicació de la Referència cadastral*.
 • Càrregues....

II.- Que ofereix vendre la finca abans descrita al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI, i amb aquesta intenció fixa a continuació les condicions de la venda:

PRIMERA.- La venda, si l'oferiment és acceptat i comunicat dintre del termini que es dirà, ho serà a favor de l'expressat comprador i pel preu de * euros, que la part compradora haurà de lliurar al notari davant el qual s'accepti l'oferiment; rebuda la quantitat per aquest Notari, s'entendrà atorgada carta de pagament ja des del moment de l'acceptació i pagament, sense perjudici que el notari davant el qual s'accepti l'oferiment de venda ingressi la quantitat rebuda en el compte a nom de l'oferidor, en l'entitat *, número de compte *.

SEGONA.- La finca s'entendrà venuda lliure de càrregues i arrendaments i al corrent en el pagament de contribucions i impostos.

TERCERA.- L'acceptació pel comprador produirà, per descomptat, la pertinent tradició instrumental, i adquirirà la part compradora la possessió lliure i el ple domini de la finca venuda, amb tots els seus drets, usos i pertinences.

QUARTA.- Les despeses del present oferiment són a càrrec del venedor i les de l'acceptació més els impostos que la gravin seran de càrrec de la part compradora. (Si és urbana: l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys urbans serà pagat per la part venedora.)

CINQUENA.- L'oferiment caducarà i quedarà sense cap efecte si en el termini de * dies naturals, a comptar del dia d'avui, no és acceptada i comunicada l'acceptació al Notari autoritzant de la present per qualsevol mitjà, fins i tot telemàtic, per tal que en quedi constància en aquesta matriu. Manifesta el compareixent que compareixerà en la meva Notaria, quantes vegades estimi pertinent, a l'efecte de tenir coneixement de la possible acceptació, alliberant-me a mi, el Notari, de qualsevol necessitat de comunicar-lo. Un cop el Notari, davant el qual es formalitzi l'acceptació, faci constar haver fet la comunicació al Notari autoritzant, en qualsevol forma i en especial en forma telemàtica, la venda estarà consumada i serà inscriptible, independentment de la remissió del preu o del coneixement d'això per l'oferidor, el qual, fins que conclogui el termini de * dies indicats en aquesta clàusula, abdica de la facultat de retirar l'oferiment.

SISENA.- Declara l'oferidor que està al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta la finca objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb l'art. 64 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, he informat de l'afecció de l'immoble transmès al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

SETENA.- El compareixent em requereix a mi, el Notari, perquè remeti CÒPIA AUTORITZADA ELECTRÒNICA EXACTA de la present al Notari Sr. *, amb residència a *, a l'efecte de possibilitar l'acceptació del comprador, el qual serà avisat per l'oferidor. Accepto i compliré oportunament.

VUITENA.- (Cal de tenir en compte les disposicions del Reial decret 235/2013, de 5 d'abril modificat pel Real Decret 564/2017, de 2 de juny, sobre el 'certificat d'eficiència energètica) i l'aportació, si escau de la cèdula d'habitabilitat: vegeu comentari).

(Notes generals: en el supòsit de tractar-se de transmissió de habitatge cal aplicar a més de les normes de la llei d'habitatge, les del certificat d'eficiència energètica, les normes sobre l'informe d'inspecció tècnica de l'habitatge i del certificat d'aptitud, i si és un terreny l'obligatòria declaració sobre si és o no indivisible. Vegeu tot això en el document a què es remet el comentari.)

(Si intervé una societat):

MANIFESTACIÓ NOTARIAL.- Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el resultat de la qual consta per escrit/s signat/s pel/s compareixent/s amb signatura legitimada que conservaré en el meu poder pel termini de deu anys. (ATENCIÓ SI AFECTA UN PAÍS DE RISC: NO S'ADMET EL DOCUMENT PRIVAT).

Altres opcions: quan hi hagi ACTA.

DEL MATEIX NOTARI: Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el pertinent resultat consta en acta per mi autoritzada el dia * amb número * de protocol, i ha manifestat el representant de la societat interessada no haver-se modificat el contingut d'aquesra (O CALDRÀ INDICAR LA MODIFICACIÓ).

D'UN ALTRE NOTARI. Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA