Escriptura de compravenda d'accions pròpies

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en quèe una societat compra accions pròpies. Limitacions.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Naturalesa de la compravenda d'accions
  • 2.2 Normes de la LSC
  • 2.3 Nota fiscal
  • 2.4 Exempció IVA, AJD i ITP
 • 3 Legislación citada
 • 4 Jurisprudencia citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I de l'altra:

EL SENYOR *, (Representant de la societat), major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Els senyors * i * intervenen en el seu propi nom i dret.

El senyor *, (Representant) en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el * davant del notari de *, Sr. *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (Procedeix transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats per a aquest acte resulten:

A).- Del seu càrrec de *, nomenat, per termini de * anys, per acord de la junta general de *, elevat a públic en escriptura formalitzada el *, davant del notari de *, Sr. *, el dia *, còpia autèntica de la qual s'ha tingut a la vista i que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

I B) Dels acords de la junta general de la societat, celebrada, amb caràcter d'universal, en el domicili social, el dia * , segons certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedida per l'administrador solidari, (o el que sigui adient) la firma del qual legitimo.

Manifesta el senyor * que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per elevar a públics acords de la societat que representant i especialment per comprar les accions acordades en la junta general referida.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA D'ACCIONS i DIUEN:

I.- El senyor * és titular, (entre d'altres), de * accions, números * al *, ambdós inclosos de la societat *, que va adquirir ....

II.- El senyor * és titular, (entre d'altres), de * accions, números * al *, ambdós inclosos de la societat *, que va adquirir ....

III.- Posat en coneixement dels accionistes de la societat * la intenció del senyor * i del senyor * de vendre part de les seves accions i concretament les referides als expositius anteriors, en la referida junta general de *, van renunciar tots els socis el dret d'adquisició preferent, i la societat va decidir exercitar el referit dret d'adquisició preferent que la Llei li atorga; es va fixar, com a preu màxim d'adquisició, la quantitat de * euros, i com a preu mínim * euros per acció. La durada de l'autorització per realitzar l'adquisició es va fixar en un * mes/és a comptar de l'esmentada data de la junta.

IV.- Exposat el que precedeix, segons intervenen, ATORGUEN:

PRIMER.- El senyor * VEN en aquest acte a la companyia mercantil *, aquí representada pel Sr. *, qui, per a l'esmentada societat, COMPRA i adquireix les * accions referides a l'expositiu I d'aquesta escriptura, pel preu de * euros, que el venedor reconeix haver rebut de la societat compradora, abans d'aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament.

SEGON.- El Sr. *,(ídem).....

TERCER.- Els venedors transmeten a la societat compradora les respectives accions venudes, amb tots els seus drets annexos, lliures de tota càrrega o afecció.

QUART.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin, seran pagats per la societat compradora.

OBSERVACIO FISCAL.- En tractar-se de compra a favor de la mateixa societat se sol·licita l'exempció de l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'impost sobre el Valor Afegit.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA