Escriptura de compravenda de farmàcia

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de venda d'una farmàcia en escriptura pública. Una nota fiscal sobre la donació i venda.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'Escriptura
  • 2 Comentari
  • 3 Doctrina Administrativa citada
  • 4 Legislación citada
Model d'Escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I de l'altra:

El SENYOR * major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA DE FARMÀCIA I EXPOSEN:

I.- Que el senyor * és propietari d'una oficina de farmàcia, amb despatx obert al públic, degudament autoritzat pel Col·legi de Farmacèutics de la província de *, situada al carrer *, de * (i de la farmaciola situada a *).

II.- La farmàcia li pertany per compra (herència, etc.)....

Càrregues:- Manifesta que està lliure de càrregues.

III. En estar convinguda la compravenda de la farmàcia (i conseqüentment de la Farmaciola esmentada per dependre una de l'altra), s'ha sol·licitat del Col·legi Oficial de Farmacèutics i està concedida la pertinent autorització, segons acrediten amb certificat que m'exhibeix i del que uneixo fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

IV. Els compareixents volen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA. El senyor * VEN en aquest acte la farmàcia (i farmaciola auxiliar d'ella dependent), descrita/es a l'expositiu I d'aquesta escriptura, lliure/s de càrregues i al corrent de les obligacions fiscals i laborals a la senyora * la qual la/les COMPRA.

SEGONA. El preu per aquesta compravenda, sense les existències, és la quantitat de * euros.

El pagament del preu s'ha realitzat i queda identificat de la forma següent:

(Malgrat no es tracti de venda d'immobles, únics que menciona la Llei 36/2006, de 29 de novembre, «de medidas para la prevención del fraude fiscal», és preferible la correcta identificació del mitjà de pagament).

El venedor reconeix haver rebut íntegrament el preu de la part compradora i li atorga carta de pagament.

TERCERA. En data * d'enguany, s'ha fet un inventari de les existències de la farmàcia (i farmaciola referides,) i s'han valorat en la quantitat de * euros.

Aquesta quantitat s'ajorna per ser pagada per la part compradora, el dia *. Aquesta quantitat, que no devengarà interessos, queda representada per una lletra de canvi de l'import i venciment indicats que la part compradora accepta i queda obliga a satisfer. Deixo unida a aquesta matriu una fotocòpia que testimonio de la lletra esmentada.

QUARTA.- D'acord amb la vigent legislació d'arrendaments urbans, manifesten que el local on radica la farmàcia transmesa, ha estat arrendat de nou per la propietat a l'adquirent; (i el local on està situada la farmaciola és de propietat de **, el qual ha consentit el subarrendament).

CINQUENA.- La senyora compradora se subroga en els drets i obligacions de caràcter laboral que el venedor té fins al dia d'avui, i per tant s'obliga a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA