Certificat de reducció de capital de societat limitada per tal de dotar o incrementar les reserves voluntàries. Junta convocada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de societat limitada que acorda reduir capital per tal de dotar/incrementar les reserves voluntàries, adoptat en una junta general de SjA convocada

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitat de reducció de capital de SL per tal de dotar/incrementar reserves voluntàries
  • 3.2 Normes de reducció
  • 3.3 Regles generals per a tot Certificat de SL convocada
 • 4 ADVERTÈNCIA
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, el dia i a l'hora indicats a la convocatòria.

B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En cas de publicació a la web es dirà:) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat, sense interrupció, des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: Es convoca els accionistes de la societat * SL a la junta general a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores. L'ordre del dia és el següent: 1. Reducció de capital der dotar/incrementar les reserves voluntàries. 2.- Modificació de l'article * dels estatuts socials. 3.- Delegació de facultats.

Nota: 'El text íntegre de la modificació proposada està, des de la publicació d'aquesta convocatòria, a disposició dels socis en el domicili social i tenen el dret al seu lliurement o enviament gratuït». Signat *.)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat).

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (en cas que existeixi consell d'administració, excepte que els estatuts diguin una altra cosa: van actuar com a president i secretari els que ho són del consell d'administració).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent:...(nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen)

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria.

G.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

H.- L'òrgan d'administració va presentar la següent proposta:

«Es proposa la reducció de capital en la xifra de * euros, mitjançant el traspàs del seu valor del compte de capital al de reserves voluntàries, i pel mecanisme de disminuir el valor nominal de cada participació en *euros, amb la qual cosa:

* participacions x * euros/participacció = * euros de reducció.

El capital resultant, una vegada operada la reducció, quedaria així:

* participacions x * euros/participació = un capital de * euros.

II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

PRIMER.- Es redueix el capital en la xifra de * euros, mitjançant traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserves voluntàries, disminuint el valor nominal de cada participació en * euros.

SEGON.- El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en * EUROS, representat i dividit en * participacions socials de * euros cadascuna.

Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a tenir el redactat següent:

«ARTICLE *.- El capital social és de * Euros, dividit en * PARTICIPACIONS SOCIALS, números 1 al *, tots dos inclusivament, de * EUROS de valor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA