Certificat de reducció de capital de societat limitada per tal de dotar o incrementar les reserves voluntàries. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de societat limitada que acorda reduir capital per dotar/incrementar les reserves voluntàries, adoptat en una junta general de SL universal

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitat de reducció de capital de SL per tal de dotar/incrementar reserves voluntàries
  • 3.2 Normes de reducció
  • 3.3 Regles generals per a tot Certificat de Junta universal de SL
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, hi figura la corresponent a la junta general extraordinària celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal; figuren el nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (en cas de consell d'administració, el president i el secretari que ho són del consell d'administració).

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, el següent: 1. Reducció de capital der dotar/incrementar les reserves voluntàries. 2.- Modificació de l'article * dels estatuts socials. 3.- Delegació de facultats..

D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

E.- L'òrgan d'administració va presentar la següent proposta:

«Es proposa la reducció de capital en la xifra de * euros, mitjançant el traspàs del seu valor del compte de capital al de reserves voluntàries, i pel mecanisme de disminuir el valor nominal de cada participació en *euros, amb la qual cosa:

* participacions x * euros/patricipacció = * euros de reducció.

El capital resultant, una vegada operada la reducció, quedaria així:

* participacions x * euros/participació = un capital de * euros.

II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

PRIMER.- Es redueix el capital en la xifra de * euros, mitjançant traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserves voluntàries, disminuint el valor nominal de cada participació en * euros.

SEGON.- El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en * EUROS, representat i dividit en * participacions socials de * euros cadascuna.

Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a tenir el redactat següent:

«ARTICLE *.- El capital social és de * Euros, dividit en * PARTICIPACIONS SOCIALS, números 1 al *, tots dos inclusivament, de * EUROS de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat».

TERCER.-

Opció 1.- Els acords van ser adoptats per unanimitat.

Opció 2.- Van votar a favor dels acords * socis que representen el % dels vots i van votar en contra * socis que representen el % dels vots; en conseqüència el President va declarar aprovats els acords expressats.

QUART.- Procedir a les oportunes publicacions.

CINQUÈ.- Assenyalar per a l'execució el termini de *.

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital).

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA