Certificat de reducció de capital de SA per dotar/incrementar la reserva legal. Junta Universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat dels acords de reducció de capital per dotar o incrementar la reserva legal. Junta general extraordinària d'una SA, universal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitat de la reducció per dotar la reserva legal en SA
  • 3.2 Termini d'execució de l'acord
  • 3.3 Regles generals per a tot certificat de junta universal de SA
  • 3.4 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SA
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; si no n'hi ha, presideix la junta el president del consell d'administració i, tampoc no n´hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, i si no n'hi ha, el secretari del consell i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes.)

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent: 1.- Reducció de capital per dotar/incrementar la reserva legal. 2. Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials. 3. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i el seu informe i a demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents.)

D- L'administració va indicar que la companyia * (auditors), ha efectuat un informe d'auditoria sobre el balanç de situació de la societat *, SA, tancat el dia *.

I proposa la reducció de capital en la xifra de * euros, mitjançant el traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva legal, i pel mecanisme de disminuir el valor nominal de cada acció en *euros, amb la qual cosa:

 • accions x * euros/acció = * euros de reducció.

El capital resultant, una vegada operada la reducció, quedaria així:

 • accions x * euros/acció = un capital de * euros.

E- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

PRIMER.- S'aprova el balanç tancat el dia , confeccionat i auditat per «*» el dia *. (o l'acord s'adopta amb base al balanç aprovat el dia * i verificat per l'auditor *, el dia *) i del que resulta que hi ha cap reserva voluntària i la reserva legal, després de la reducció, no supera el 10% del capital social.

SEGON- Es redueix el capital social en la xifra de * euros, mitjançant traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva, disminuint el valor nominal de cada acció en * euros.

TERCER.- El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en * EUROS, representat i dividit en * accions ordinàries nominatives de * euros cadascuna.

Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a tenir el redactat següent:

«ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA