Certificat de l'acord d'ampliació de capital d'una societat limitada i la seva posterior execució. Fases de l'augment

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de l'acord d'augment de capital de SL amb aportació dinerària, adoptat en una junta general convocada de SL, oferiment als socis per fer ús del seu dret de preferència: fases de la subscripció del capital.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Plantejament
  • 3.2 Regles especials en cas d'obrir-se un període per fer ús del dret de preferent adquisició
  • 3.3 Aportació dinerària i no dinerària
  • 3.4 Nota fiscal ampliació
  • 3.5 Regles generals per a tot Certificat de SL convocada
  • 3.6 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SL
 • 4 ADVERTÈNCIA
 • 5 Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, el dia i a l'hora indicats a la convocatòria.

B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En cas de publicació a la web es dirà:) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat, sense interrupció, des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

JUNTA EXTRAORDINÀRIA: Es convoca els socis de la societat * SL a la junta general extraordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores. L'ordre del dia és el següent: 1.- Ampliació de capital. 2.- Donar nova redacció a l'art. * dels estatuts socials.- (Convé fer constar: Els socis tenen dret a examinar en el domicili social els extrems que es pretén modificar, el text íntegre de la modificació proposada i l'informe corresponent.) Cal indicar convocador i data.

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «l cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat.)

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; si no està previst, ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, si no n'hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes).

E. - Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent: nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen.

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria.

G.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

PRIMER.- Ampliar el capital de la societat en la quantitat de * euros, mitjançant l'emissió de * participacions socials de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades del * al *, ambdós inclosos.

SEGON.- Notificar en legal forma a cada un dels socis i en especial als no presents (es fa constar que no hi ha cap usufructuari inscrit en el Llibre Registre de socis) l'acord d'ampliació i concedir el termini d'un mes des de la remissió de la comunicació per tal que puguin renunciar el seu dret de preferent adquisició o subscriure, en efectiu metàl·lic, les participacions. Acabat l'anterior termini i, en cas de no ser subscrites en la seva totalitat, l'òrgan d'administració ho comunicarà als que hagin subscrit participacions per poder subscriure, en igual forma, les que quedin en el termini de quinze dies des de l'acabament del termini abans esmentat d'un mes per a l'assumpció preferent i, acabat aquest segon termini, podrà l'Administració oferir les no subscrites a tercers, en un nou termini màxim de quinze dies.

TERCER.- Si el total capital queda subscrit, passarà a ser de * euros i, per tant, caldrà modificar l'article * dels estatuts socials que, en cas de total subscripció i desembós, tindrà la següent redacció:

ARTICLE *- El capital social és de * euros, dividit en * participacions socials, números 1 al *, ambdós inclosos, de * euros de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desembossat.

QUART.- Facultar l'administració social per a fer les pertinents notificacions, rebre, en el seu cas, la renúncia al dret de preferent adquisició, adjudicar en la primera volta les participacions als sol·licitants, respectant el seu dret de preferència, practicar la segona notificació als subscriptors de la primera volta per fer ús del seu dret i, si escau, adjudicar les participacions sobrants a tercers i formalitzar la pertinent escriptura en execució dels acords adoptats, encara que la subscripció fos parcial; en tot cas a l'escriptura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA