Certificat de l'acord de canvi de l'objecte d'una societat anònima. Junta general universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de l'acord de canvi d'objecte adoptat en una junta general de SA celebrada amb caràcter universal amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modificació d'estatuts. Requisits generals
  • 3.2 Especialitats en el cas de modificació i/o ampliació de l'objecte social
  • 3.3 Normativa fiscal
  • 3.4 Regles generals per a tot certificat de junta universal de SA
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, en el seu defecte el secretari del consell i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes.)

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent: Opció 1''.- Ampliar l'objecte social. 2.- Donar nova redacció a l'art. * dels estatuts socials.-.3. Delegació de facultats; Opció 2.- 1. Substituir l'objecte social pel de .... 2.- Donar una nova redacció a l'art. * dels estatuts socials.-3. Delegació de facultats.

L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

Opció 1:

1.- Ampliar l'objecte social de forma que la Societat podrà dedicar-se a :..........

2.- Modificar, en conseqüència l'article * dels estatuts socials que ara tindrà la següent nova redacció (cal transcriure complet l'article que es modifica.)

Opció 2.-

1.- Substituir l'objecte social pel següent:...

2.- Modificar, en conseqüència l'art. * dels estatuts socials que ara tindrà la següent nova redacció: (cal transcriure complet l'article que es modifica).

L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

Comentari Modificació d'estatuts. Requisits generals

En tota modificació dels estatuts d'una societat anònima, acordada en junta universal, cal tenir en compte:

a).- A l'acta de la junta es farà constar:

1.- Que s'ha acceptat el caràcter d'universal i els punts de l'ordre del dia, i que els socis han signat la llista d'assistents.

2.- Transcripció literal de la nova redacció. Cal tenir present que la nova redacció ha de recollir l'article complet, és a dir, no s'admet que si a l'acord consta que es modifica parcialment un article, després no es manifesti com queda el total article.

3. Assistència. En ser junta universal no hi ha problema de mínims d'assistència per a la validesa de la junta: hi han assistit tots.

4.- Aprovació de l'acta: és un requisit essencial. El certificat ha d'indicar que l'acta ha estat aprovada i la forma com ho ha estat. L'art. 99 del Reglament del Registre Mercantil admet que l'escriptura hagi previst altres formes d'aprovació en defecte del sistema legal, però sembla més probable que només s'admetin dos sistemes: aprovació a la mateixa junta o en el termini de 15 dies pel president i els dos interventors esmentats (observeu en defecte, és a dir, si no va ser aprovada per un dels sistemes preferents).

Observeu que l'art. 202 de la Ley de Sociedades de Capital diu ara que el acta de la Junta «deberá ser aprobada» (abans l'art. 113 de la LSA utilitzava l'expressió: «el acta de la Junta podrá ser aprobada» i en canvi l'art. 54 de la LSRL ja va utilitzar la paraula: «deberá ser aprobada»).

En tot cas: ha d'obviar-se qualsevol sistema de referència a una aprovació de l'acta en Junta posterior, ja que, en realitat, es tractaria d'una ratificació dels acords anteriors i precisarà la unanimitat de tots els quals van assistir a la Junta anterior.

5.- S'haurà d'atorgar la pertinent escriptura.

b).- Acord:

És important destacar la Llei 31/2014, de 3 de desembre per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (entrada en vigor el 24 de desembre de 2014) que dóna nova redacció a l'art. 201 de la LSC (aplicable a les juntes universals i convocades) sobre la majoria necessària per a adoptar determinats acords i diu:

Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Amb això resultarà el següent:

-. Acords especials. Art. 194 de la LSC: l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger:

Junta universal: cal majoria absoluta:

Junta convocada:

a) Assistència mínima: en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot; en segona convocatòria: un mínim del 25%.

b) Majoria: si assisteix més del 25 (exigit sempre per a aquests acords), però menys del 50%: dos terços del capital present o representat a la junta; si assisteix més del 50%, (sigui primera o segona convocatòria), s'exigeix la majoria absoluta (majoria del capital present) perquè no n'hi ha prou amb la dels vots vàlidament emesos.

c) Votació separada: sigui la junta universal o convocada, cal atendre al que disposa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (entrada en vigor el 24 de desembre de 2014) que ha creat l'art. 197 bis de la LSC, que exigeix que l'acord s'adopti en votació separada, dient:

Votación separada por asuntos.
1. En la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.
2. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada:
a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.

Rectificació d'escriptura

Com és lògic, si una escriptura de modificació d'estatuts és qualificada amb defectes, l'esmena, modificant l'article defectuós, exigirà escriptura pública, i no pot aconseguir-se presentant únicament la certificació de l'acord d'esmena (Resolució de la DGRN de 23 de novembre de 2017). [j 1]

Especialitats en el cas de modificació i/o ampliació de l'objecte social

L'única especialitat és que l'art. 346 de la Ley de Sociedades de Capital (abans art. 95 de la LSRL)- diu:

Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA