Certificat de Junta acordant la continuació d’una SL nova empresa com a societat ordinària

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de l'acord de modificació d'estatuts adoptat en una junta general d'una SL, UNIVERSAL

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota:

Versió actualitzada d'acord amb la «Ley de Sociedades de Capital» i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Contenido
  • 1 Model de certificat
  • 2 Comentari
    • 2.1 Regles generals per a tot Certificat de Junta universal de SL
    • 2.2 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SL
  • 3 Doctrina Administrativa citada
  • 4 Legislación citada
Model de certificat

El senyor *, administrador únic (o solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, de la companyia mercantil * SL NOVA EMPRESA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

CERTIFICO

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, hi figura la corresponent a la junta general extraordinària celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a L'art. 197 bis de la llei de societats de capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal; figuren el nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis.

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, el següent:1.- Continuació de les operacions socials en forma de societat limitada ordinària. 2.- Derogar els estatuts socials i aprovació dels nous estatuts de la societat; 3. Delegació de facultats.

D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats en la forma que es dirà figuren els següents:

Primer.- La societat Limitada Nova empresa continuarà les seves activitats com a societat limitada ordinària, sota la denominació social de * S. L.

Segon.- Derogar els Estatuts socials i substituir-los pels nous, que recullen el canvi de denominació i altres modificacions convenients per regir-se ara la societat per les regles generals de les societats limitades, el text dels quals ha estat proposat per l'òrgan d'administració; els nous estatuts queden aprovats i estan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA