Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model genèric de certificat d'acords de SA adoptats en junta universal, amb estudi de les normes a tenir en compte en qualsevol expedició de certificats: no hi ha hagut convocatòria, facultat de certificar, facultat d'elevar a públics acords socials i contingut del certificat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 COMENTARI
  • 3.1 A.- CONVOCATORIA
   • 3.1.1 Antelació de la convocatòria
   • 3.1.2 Còmput de la convocatòria
   • 3.1.3 Requisits de la convocatòria
   • 3.1.4 La desconvocàtoria de la junta
   • 3.1.5 Contingut de la convocatoria
   • 3.1.6 Complement de la convocatòria
   • 3.1.7 La Junta en curs
  • 3.2 B.-PERSONA FACULTADA PER A CERTIFICAR
   • 3.2.1 1.- Càrrec vigent i inscrit
   • 3.2.2 2.- Càrrec vigent però no inscrit
  • 3.3 C.- CONTINGUT DEL CERTIFICAT
  • 3.4 D.- PERSONA FACULTADA PER A ELEVAR A PÚBLICS ELS ACORDS
   • 3.4.1 D.- PERSONA FACULTADA PER A ELEVAR A PÚBLICS ELS ACORDS SOCIALS
 • 4 Advertència
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. *, secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la què resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, en primera convocatòria, el dia i a l'hora que s'hi indiquen (o en segona convocatòria, perquè no va haver-hi quòrum suficient per poder celebrar-la en primera).

B.- La convocatòria es va publicar el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital); en el cas de comunicació privada (cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure, etc.), el certificat haurà d'incloure la transcripció literal del text íntegre de la convocatòria i la data i la forma en què s'hagi fet la convocatòria).

(En cas de publicació a la web es dirà: -La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta).

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: junta extraordinària: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general extraordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, el següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent: ....Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació (si és procedent: i el seu informe) i de demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents. Signat *.)

(A contar del dos d'octubre de 2011, i per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat').

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent: nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen.

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria, i no s'ha demanat, d'acord amb l'art. 172 de la LSC, cap complement a la mateixa.

G.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

......

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat (o per socis que representen el *% del capital).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

COMENTARI

Aquest és un model genèric.

Per a cada cas concret (modificació d'estatuts, augment o reducció de capital, escissió, dissolució, cessament i nomenament de càrrecs, etc.) existeix un formulari concret, en el qual es detallen «les especialitats» del cas.

L'objecte del present model és estudiar les regles a tenir en compte en tot cas de Junta convocada de SA.

Regles generals per a tot certificat:

Es fa referència a 4 punts bàsics següents:

1.- Convocatòria i complement a la mateixa.

2.- Persona facultada per a certificar.

3.- Contingut del certificat.

4.- Persona facultada per a elevar a públics acords socials.

A.- CONVOCATORIA Antelació de la convocatòria

a). Fins a la ley 19/2005 de 14 de noviembre l'art. 97 de la LSA deia:

«1. La junta general ordinaria deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un 15 días antes de la fecha fijada para su celebración».

b.) Però l'esmentada llei 19/2005 va modificar el termini i ara diu l'art. 176 de la LSC:

«Plazo previo de la convocatoria.1. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes en las sociedades anónimas y quince días en las sociedades de responsabilidad limitada. Queda a salvo lo establecido para el complemento de convocatoria. 2. En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos».

Podem recordar a propòsit de la SA que la jurisprudència va indicar que l'expressió que utilitzava l'art. 97 de la LSA «en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia» admet discussió sobre el seu exacte significat, però no es pot entendre com equivalent «al Diario de mayor circulación de la provincia ni tiene porqué realizarse en términos de comparación con éste».

És normal que societats constituïdes amb anterioritat a la llei 19/2005 de 14 de novembre tinguin estatuts inscrits que diguin que l'antelació de les convocatòries serà de 15 dies. Què preval?. Doncs bé, la Resolució de la DGRN de 21 de setembre de 2015 [j 1] adverteix que inscrits uns estatuts amb una norma diferent d'una disposició legal imperativa (com els és que en la SA la convocatòria de les Juntes ha de fer-se amb una antelació mínima d'un mes) i encara que no existeixi una obligació especialment prevista d'adaptació, és evident que el contingut dels estatuts no pot aplicar-se en contra de la previsió legal.

Sembla innecessari afegir que l'incompliment de l'antelació exigida en l'art. 176 LSC comporta, en principi, la nul·litat dels acords adoptats en la junta general. (Resolució de la DGRN de 22 de gener de 2020). [j 2]

Còmput de la convocatòria

Fins a la modificació de la ley 19/2005 de 14 de noviembre: Inicialment es pensava que per al còmput el dia de la publicació no es tenia en compte, i que per tant calia que passessin 15 dies complets entre el dia de l'anunci i el dia de la junta: exemple: es fa l'anunci el dia 5 d'un mes, la junta no es podia celebrar com a molt aviat fins al 21 del mateix mes (començava a computar el dia 6 i els 15 dies havien de ser complets abans del dia de la junta); però el TS va interpretar que el dia de la publicació ja hi compta (STS 31-05-1983, 29-03-1994 i 21-11-1994 i la resolució de la DGRN de 15 juliol...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA