Certificat de l'acord de reducció i simultània ampliació de capital. Junta general d'una SL. Convocada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:NOTARIO
RESUMEN

Model de certificat de l'acord de reducció i simultània ampliació de capital d’una SL. Operació acordió. Junta general de SL CONVOCADA.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Operació acordió
  • 3.2 Reduccions mixtes
  • 3.3 Protecció dels creditors
  • 3.4 Regles generals per a tot Certificat de SL convocada
 • 4 ADVERTÈNCIA
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

{ CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, el dia i a l'hora indicats a la convocatòria.

B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En cas de publicació a la web es dirà:) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat, sense interrupció, des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: Es convoquen els socis de la societat * SL a junta general a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores. L'ordre del dia és el següent: 1.- Reducció i simultània ampliació de capital. 2.- Donar nova redacció a l'art. * dels estatuts socials.- Delegació de facultats. Nota: El text íntegre de la modificació proposada està, des de la publicació d'aquesta convocatòria, a disposició dels socis en el domicili social i tenen el dret al seu lliurement o enviament gratuït». Signat *.) (Cal indicar la persona que la convoca i la data).

(A contar del dos d'octubre de 2011, i per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti a la certificació).

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (en cas que existeixi consell d'administració, excepte que els estatuts diguin una altra cosa: van actuar com a president i secretari els que ho són del consell d'administració).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent:...(nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen)

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria.

G.- L'acta es va aprovar, un cop es va haver celebrat la junta i la van signar el president i el secretari (o en el termini de quinze dies el president de la junta i els dos socis interventors nomenats). Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

H.- L'administració va indicar:

1.- Que es presenta a la consideració dels socis Balanç de situació de la Societat *, S.L. tancat el *dia . (Si la societat està obligada a auditar comptes, ho serà per l'auditor nomenat per la societat, i si no ho està, per l'auditor nomenat per l'òrgan d'Administració; vegeu en el comentari que si hi ha acord unànime de tots els socis, -el que exigeix que sent la Junta convocada assisteixin tots- pot evitar-se l'auditoria).

2.- Que es proposa a la junta l'aprovació de la següent proposta: «Es proposa la reducció de capital a zero i la simultània ampliació de capital fins a * euros i la pertinent modificació dels estatuts'».

II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

PRIMER.- Donat que la societat no té cap classe de reserves, es redueix el capital social de * SL” a zero * euros i simultàniament s'amplia fins a * euros respectant el dret de preferent adquisició dels socis existents abans de la reducció.

SEGON.- La inicial reducció s'ha realitzat amb base al balanç abans indicat que s'aprova en aquest acte (o que ja va ser aprovat per la junta en sessió del dia * ).

TERCER. - S'amplia el capital de la societat en la quantitat de * euros * , mitjançant l'emissió de * participacions socials ordinàries de * euros de valor nominal cadascuna, numerades del * al *, íntegrament subscrites i desembossades i de les mateixes característiques que les fins ara existents.

Després d'aquesta ampliació, el capital de la societat es fixa en * euros.

QUART- Prèvia renúncia de tots els socis existents abans de la reducció al seu dret de preferent adquisició, en la mateixa junta general són subscrites i desembossades en la forma següent:

a) El Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * participacions, números * al *, ambdós inclosos.

b) El Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * participacions, números * al *, ambdós inclosos.

CINQUÈ.- Es modifica l'article *º dels estatuts socials que, d'ara endavant, tindrà la següent redacció:

'«'ARTICLE *.- El capital social és de * euros, dividit en * participacions socials, números 1 al *, ambdós inclosos, de * euros de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desembossat'».

SISÈ.- S’acordafer constar la titularitat de les noves participacions emeses i l’amortització de les anteriors en el Llibre Registre de socis.

SETÈ.- S'assenyala com a termini d'execució de l'acord de reducció el de *.

El acords són adoptats per *.

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA