Carta de pagament de llegítima

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual l'hereu paga la llegítima als seus germans, en metàl

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Codi Civil de Catalunya
  • 2.2 Normes generals sobre la llegítima
  • 2.3 Successions regulades en el Codi de Successions
  • 2.4 NIF del legitimari
  • 2.5 Interès legal - interès de demora: Taula:
  • 2.6 Reduccions fiscals
 • 3 Legislación citada
 • 4 Jurisprudencia citada
Model d'escriptura

NÚMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

La senyora *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom i interès propis.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de PAGAMENT DE LLEGÍTIMA i EXPOSEN:

I.- Que el pare dels compareixents, senyor *, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *.

II.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat * el dia *, davant del notari de *, Sr. *, segons certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que m'exhibeixen.

III.- A l'esmentat testament, el causant, després de deixar la llegítima a qui correspongui i, especialment, als seus fills *, va llegar l'usdefruit universal i vitalici de l'herència a la seva esposa * i va nomenar hereu universal i lliure el seu fill *.

IV.- En escriptura atorgada, davant meu, el dia *, el senyor * va acceptar l'herència del seu pare, va lliurar a la seva mare, senyora *, l'usdefruit de tots els béns de l'herència, la nua propietat dels quals es va adjudicar en qualitat d'hereu, sense perjudici de l'obligació legal de pagar la llegítima paterna als seus germans * i *.

V.- Després d'exposar tot el que precedeix, ATORGUEN:

PRIMER.- El senyor * fa lliurament en aquest acte, a CADA UN dels seus germans, * i *, en concepte de llegítima paterna, de la quantitat de * euros; en total * euros.

SEGON.- Els senyors * i * ACCEPTEN les quantitats esmentades, es donen per pagats de la llegítima en l'herència del seu pare, renuncien a l'acció de suplement i prometen no reclamar res més per aquest concepte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

El present formulari està pensat per al cas en què hi ha un únic hereu, sent el consort vidu usufructuari i s'ha llegat la llegítima als altres fills; concorren l'hereu i els legitimaris.

Codi Civil de Catalunya

El Llibre IV, vigent a partir de l'1 de gener de 2009, i deroga el Codi de Successions de Catalunya:

Aa.- Novetat general: existeix una equiparació total entre cònjuges i convivents en parella estable.

Així:

«En cas d'adopció de fills del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable, l'adoptat no és legitimari del progenitor d'origen substituït per l'adopció i, si aquest ha mort, tampoc no ho és, per dret de representació, en la successió dels ascendents d'aquest. La mateixa regla s'aplica en l'adopció d'orfes per parents dins del quart grau respecte a la successió dels ascendents de la branca familiar en què no s'ha produït l'adopció».
 • Article 451-16 del CCCat. com excepció a l'exercici de l'acció de preterició errònia si el causant ha instituït hereu únic, en tota l'herència, al cònjuge o al convivent en parella estable.
«b) La denegació d'aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha l'obligació legal de prestar-los-en. c) El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador».
Normes generals sobre la llegítima

1.- Llegítima: A Catalunya la llegítima és una quarta part de l'herència, (segons les regles de l'art. 451-5 del «Codi Civil de Catalunya» en part modificat per la llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, i és un dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial (art. 451-1 del «Codi Civil de Catalunya» i que no grava els béns immobles en el Registre de la Propietat, al configurar-se com un simple dret de crèdit.

2.- Són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA