Escriptura de capítols pactant heretament mutual. Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de Capitulacions entre promesos que pacten un HERETAMENT MUTUAL.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Els capítols
    • 2.2 Heretaments
    • 2.3 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La senyora *, major d'edat, soltera, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I el senyor *, major d'edat, solter, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

I. Que ambdós són de veïnatge civil català.

II.- Que ambdós compareixents han convingut contreure matrimoni pròximament i en contemplació a aquest matrimoni, atorguen CAPÍTOLS MATRIMONIALS, d'acord amb els següents PACTES:

PRIMER. Estipulen que el seu règim de béns serà el règim legal català de separació de béns, no considerant oportú regular cap altre aspecte patrimonial del seu futur matrimoni.

SEGON.

HERETAMENT MUTUAL:

Els futurs consorts, a l'empara de l'art. 431-12 del Codi civil de Catalunya i per al cas de defunció de qualsevol d'ells, es nomenen i institueixen mútuament hereus universals i lliures, salva la llegítima de descendents o ascendents, si escau.

HERETAMENT PREVENTIU: Així mateix pacten que l'últim d'ells, en cas que el matrimoni projectat tingui successió, haurà d'elegir hereu o hereus entre els seus fills comuns, en la forma que lliurement el supervivent determini; però, per evitar una mort intestada, preventivament nomenen hereus tots els fills que tinguessin del seu projectat enllaç i per iguals parts, i se substituiran, per la vulgar, els premorts, pels seus respectius fills, a parts iguals.

COMUNICACIÓ.- En compliment de l'ordenat a l'article 431-8 del Codi civil de Catalunya, jo, el Notari, remetré la pertinent comunicació telemàtica al Registre d'Actes de Darrera Voluntat.

(Es poden incloure altres pactes, però, ATENCIÓ al que disposa l'art. 231.20 del Codi civil, segons redacció donada per la LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya (en vigor el 9 de juny del 2015)

«1. Els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials, només són vàlids si s'atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni, i caduquen d'acord amb el que estableix l'article 231-19.2.» 2. El notari, abans d'autoritzar l'escriptura a què fa referència l'apartat 1, ha d'informar per separat cadascun dels atorgants sobre l'abast dels canvis que es pretenen introduir amb els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d'advertir de llur deure recíproc de proporcionar-se la informació a què fa referència l'apartat 4.- 3. Els pactes d'exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia».

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Apliquem el «Codi civil de Catalunya» llibre IV, relatiu a les successions.

En el present cas, aplicable a Catalunya, es formalitzen uns capítols, no pas per pactar un règim diferent del que correspondria als futurs consorts (hi ha formularis específics), sinó per poder convenir un heretament mutual, que ara es pot atorgar en escriptura i no necessàriament en escriptura.

Els capítols

Segons l'article 231-19 del Codi civil de Catalunya (CCCat):

«Contingut. 1.- En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA