Escriptura de capítols pactant un heretament mutual. Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de Capitulacions entre promesos QUE PACTEN HERETAMENT MUTUAL.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Els capítols
  • 2.2 Normes del llibre quart del Codi civil de Catalunya
   • 2.2.1 Concepte d'heretament
   • 2.2.2 Heretament en general
   • 2.2.3 Heretament mutual
  • 2.3 Normes del derogat Codi de successions
 • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La senyora *, major d'edat, soltera, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I el senyor *, major d'edat, solter, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

I. Que ambdós són de veïnatge civil català.

II.- Que han convingut ambdós compareixents contreure matrimoni pròximament i en contemplació a aquest matrimoni, atorguen CAPÍTOLS MATRIMONIALS, d'acord amb els següents PACTES:

PRIMER. Estipulen que el seu règim de béns serà el règim legal català de separació de béns, no considerant oportú regular cap altre aspecte patrimonial del seu futur matrimoni.

SEGON. HERETAMENT MUTUAL:

Els futurs consorts, a l'empara de l'art. 431-12 del Codi Civil de Catalunya i per al cas de defunció de qualsevol d'ells, es nomenen i institueixen mútuament hereus universals i lliures, salva la legítima de les seves descendents o ascendents, si escau.

HERETAMENT PREVENTIU: Així mateix CONVENEN que l'últim d'ells, en cas que el matrimoni projectat tingui successió, haurà d'elegir hereu o hereus entre els seus fills comuns, en la forma que lliurement el SUPERVIVENT determini; però, per evitar una mort intestada, preventivament nomenen hereus tots els fills que tinguessin del seu projectat enllaç i per iguals parts, i se substituiran, per la vulgar, els premorts, pels seus respectius fills, a parts iguals.

COMUNICACIÓ.- En compliment de l'ordenat a l'article 431-8 del Codi Civil de Catalunya, jo, el Notari, remetré la pertinent comunicació telemàtica al Registre d'Actes de Darrera Voluntat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

En el present cas, aplicable a Catalunya, es formalitzen uns capítols, no pas per pactar un règim diferent del que correspondria als futurs consorts (hi ha formularis específics), sinó per poder convenir un heretament mutual, que ara es pot atorgar en escriptura i no necessàriament en escriptura.

Els capítols

Segons l'article 231-19 del «Llibre II del Codi Civil de Catalunya» (en vigor l'1 de gener de 2011'):

«Contingut. 1.- En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d'una ruptura matrimonial.2.- Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni i caduquen si el matrimoni no s'arriba a celebrar en el termini d'un any».

En realitat, com observen Faus i Condomines Comentaris a la Compilació de Dret Civil de Catalunya) els capítols

«son en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA