Capítols: escriptura pactant uns consorts, casats en separació de béns, el règim de guanys

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns consorts, casats en règim de separació de béns, pacten el règim de guanys del Dret comú.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Els capítols
  • 2.2 Supòsit que hi hagi un element transfronterer
  • 2.3 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 2.4 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i * , majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE BÉNS i DIUEN:

I.- Que van contreure matrimoni el dia * a *, i està inscrit al Tom *, pàgina *, secció *, i en contemplació al mateix atorguen aquestes Capitulacions matrimonials.

II. Que estan subjectes al règim econòmic de separació de béns vigent en Catalunya i són de veïnatge civil *.

III.- Exposat el que precedeix,

ATORGUEN:

A.- Que han convingut ambdós compareixents modificar el seu règim de béns matrimonial, pactant d'ara endavant el règim de guanys, tal com ve regulat pel "Código Civil" del Dret comú (o el règim de comunitat regulat als arts. 232-20 i següents del Codi civil de Catalunya).

B.- Per tant, continuen essent privatius els béns adquirits fins al dia d'avui, per qualsevol títol, sense desitjar extingir la comunitat sobre els béns que ara ja tenen en indivisió; per tant, pel que fa als béns anteriors a aquesta data, cada consort tindrà la lliure disposició i administració, sense perjudici de l'obligació de contribuir, si és procedent, a les despeses de la família.

REQUERIMENT: Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè presenti la primera Còpia en el Registre Civil a l'efecte de la pertinent inscripció, deixant nota en la matriu d'haver-se practicat la Diligència i de les dades del Registre Civil.

ADVERTIMENT: Adverteixo els atorgants que la modificació del seu règim matrimonial ara convinguda no perjudicarà, en cap cas, els drets ja adquirits i els informo de la necessària comunicació al Registre Civil. (Malgrat que el Tribunal Suprem, en Sentència de 20 de maig de 2008, suprimeix el darrer paràgraf de l'art. 159 del Reglament notarial, em sembla que res no impedeix aquesta important advertència, com una més de les que el Notari està obligat i pot indicar).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Si el matrimoni es regeix per qualsevol forma de separació de béns, i es desitja modificar-lo per passar a guanys o al règim de comunitat o a qualsevol altre règim, s'han d'atorgar Capitulacions matrimonials que cal inscriure al Registre Civil perquè afecti tercers.

Qüestió prèvia a qualsevol pacte entre cònjuges és tenir clar quin és el règim econòmic matrimonial dels consorts que pretenen atorgar capitulacions; en els casos en què tots dos eren de la mateixa veïnatge o nacionalitat en contreure matrimoni no hi ha problemes; però quan per la legislació anterior s'aplicava la Llei del marit sent diferent de la de l'esposa, donada la declaració d'inconstitucional de la norma, s'ha generat un problema, especialment per als casats després de la constitució i abans de la Ley 11/1990, de 15 d'octubre, sobre Reforma del Código civil, en aplicació del principi de no discriminació per raó de sexe. Es pot veure...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA