Capítols a Catalunya: Heretament a favor del contraent i preventiu

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de capitulacions matrimonials en els quals un ascendent institueix hereu el contraent i aquest amb el seu futur espòs/a pacten un heretament preventiu. Dret de Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que, en la part literalment citada en aquest tema, cap dels articles del CCCat no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Els capítols
    • 2.2 Heretaments
    • 2.3 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, (l'ascendent que nomena hereu) major d'edat, casat (divorciat o vidu), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

LA SENYORA *, major d'edat, soltera( o divorciada o vídua), veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I SENYOR *, major d'edat, solter (o divorciat o vidu), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

I. Que en consideració al concertat matrimoni entre el Sr. * i la Sra. * s'atorguen les presents capitulacions matrimonials.

A.- Heretament A FAVOR DE CONTRAENT.

Primer.- El Sr. *, nomena i institueix hereu de tots els béns que deixi en morir el seu fill Sr. *, amb tots els efectes de l'heretament simple que regula el Codi civil de Catalunya i amb reserva de l'usdefruit de viduïtat a favor de la seva esposa, Sra. *, ratificant el que es va pactar en l'escriptura de capitulacions matrimonials atorgada amb ocasió del matrimoni de l'heretant i la seva esposa.

Segon.- Queda obligat el fill nomenat hereu a conviure amb l'heretant i a treballar a benefici de la casa. En cas de cessar la convivència rebrà l'hereu nomenat una quarta part dels béns que en tal moment tingués el seu pare.

Tercer.- Es reserva l'heretant la facultat de disposar de fins a la xifra de * Euros per satisfer la llegítima dels altres fills i en cas de morir sense haver-la satisfet, en tot o en part, correspondrà aquesta obligació a l'hereu designat.

Quart.- El Sr. * accepta la institució a favor seu i les seves condicions.

B.) PACTES ENTRE ELS CONTRAENTS:

Primer.- Els futurs consorts es concedeixen l'usdefruit universal i vitalici, sense obligació de fiança.

Segon.- Els mateixos futurs contraents, per al cas de tenir successió d'aquest projectat matrimoni, convenen en haver d'elegir hereu o hereus entre els seus fills, en la forma que cadascun d'ells, per a la seva herència, lliurement determini; però per evitar una mort intestada, preventivament nomenen hereus tots els fills que tinguessin del seu projectat enllaç i per iguals parts, substituint, per la vulgar, els premorts, els seus respectius fills, a parts iguals. En el cas que no hi hagués descendents regulen la seva successió així:...

(Indicar: hi cap un heretament mutual, -vegeu formulari específic).

(Es poden incloure altres pactes, però, ATENCIÓ al que disposa l'art. 231.20 del Codi Civil, redacció donada per la LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya (en vigor el 9 de juny del 2015): «1. Els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials, només són vàlids si s'atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni, i caduquen d'acord amb el que estableix l'article 231-19.2.». 2. El notari, abans d'autoritzar l'escriptura a què fa referència l'apartat 1, ha d'informar per separat cadascun dels atorgants sobre l'abast dels canvis que es pretenen introduir amb els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d'advertir de llur deure recíproc de proporcionar-se la informació a què fa referència l'apartat 4.- 3. Els pactes d'exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia».

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Apliquem el «Codi civil de Catalunya» llibre IV, relatiu a les successions.

En el present cas, aplicable a Catalunya, es formalitzen uns capítols, no pas per pactar un règim diferent del que correspondria als futurs consorts (hi ha formularis específics), sinó per poder convenir un heretament mutual, que ara es pot atorgar en escriptura i no necessàriament en capítols.

Els capítols

Segons l'article 231-19 del «Codi civil de Catalunya» (CCCat):

«Contingut. 1.- En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d'una ruptura matrimonial.2.- Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA