Capítols en els quals uns consorts, casats en règim de guanys, pacten el règim de separació de béns

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns consorts, casats en règim de guanys de Dret comú, pacten el règim de separació de béns català.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Els capítols en general
  • 2.2 Supòsit que hi hagi un element transfronterer
  • 2.3 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 2.4 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE BÉNS i DIUEN:

I.- Que van contreure matrimoni el dia * a *, i està inscrit al Tom *, pàgina *, secció *, i en contemplació al mateix atorguen aquestes Capitulacions matrimonials.

II. Que estan subjectes al règim econòmic de guanys del dret comú i són de veïnatge civil català.

III. Exposat el que precedeix,

ATORGUEN:

A.-.- Que han convingut modificar el seu règim de béns matrimonial, pactant d'ara endavant un RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS i, per tant, cada cònjuge tindrà la lliure disposició i administració dels seus béns, qualsevol que sigui el títol adquisitiu d'aquests, sense perjudici de l'obligació de contribuir a les despeses de la família en proporció als seus respectius ingressos.

B.- Procedeix, per tant, liquidar la societat conjugal, d'acord amb els següents actes:

B1.- INVENTARI DE BÉNS:

ACTIU: (DESCRIPCIÓ DELS BÉNS MOBLES I IMMOBLES, amb les seves valoracions i títols, referència cadastral, càrregues, etc..)

PASSIU (Relació dels deutes, saldo dels préstecs hipotecaris, etc.)

B.2. VALORACIONS:....

B.3. FORMACIÓ DE LOTS:

Lot número 1.- L'integren els següents béns i deutes *.

Valor net...

Lot número 2.- (Idem.)

B.3. ADJUDICACIONS:

1.- S'adjudica al senyor *, el qual accepta, el Lot número 1, assumint personalment els deutes que formen part d'aquest.

2.- S'adjudica a la senyora *, la qual accepta, el Lot número 2, assumint personalment els deutes que formen part daquest.

Ambdós cònjuges es consideren pagats amb les seves respectives adjudicacions, sense res que reclamar-se.

C- Afecció a l'IBI.- Declaren que estan al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta les finques objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb l'art. 64 del «texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Dto. 2/2004 de 5 de marzo», he informat de l'afecció dels immobles al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

REQUERIMENT: Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè presenti la primera Còpia en el Registre Civil a l'efecte de la pertinent inscripció, deixant nota en la matriu d'haver-se practicat la Diligència i de les dades del Registre Civil.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Si el matrimoni es regeix per qualsevol forma de guanys o similars, i es desitja modificar-lo per passar al règim de separació cal atorgar Capitulacions matrimonials i inscriure-les en el Registre Civil perquè afecti tercers.

Qüestió prèvia a qualsevol pacte entre cònjuges és tenir clar quin és el règim econòmic matrimonial dels consorts que pretenen atorgar capitulacions; en els casos en què tots dos eren de la mateixa veïnatge o nacionalitat en contreure matrimoni no hi ha problemes; però quan per la legislació anterior s'aplicava la Llei del marit sent diferent de la de l'esposa, donada la declaració d'inconstitucional de la norma, s'ha generat un problema, especialment per als casats després de la constitució i abans de la Ley 11/1990, de 15 d'octubre, sobre Reforma del Código civil, en aplicació del principi de no discriminació per raó de sexe. Es pot veure, sobre això, doctrina de la Resolució de la DGRN de 9 de juliol de 2014, [j 1] i la Sentència nº 39/2002 de Tribunal Constitucional de 14 de febrer de 2002. [j 2]

Els capítols en general

Segons...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA