Cancel·lació de condició resolutòria per caducitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial en la qual el comprador d'una finca subjecta a la condició resolutòria pel cas de falta de pagament del preu al·lega la caducitat de la condició. Doctrina de la DGRN.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
 • 3 Cancel·lació de condició resolutòria en garantia del pagament del preu
  • 3.1 Possibilitats de cancel·lació
  • 3.2 Caducitat de la condició resolutòria
   • 3.2.1 Història
   • 3.2.2 Normativa aplicable
 • 4 Caducitat de l'asentament quan no consti en el Registre la data en què s'havia de produir el pagament íntegre de l'obligació garantida
  • 4.1 Fiscalitat
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*.

Intervé en nom propi.

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per instar aquesta ACTA sol·licitant la CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSA:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica)*.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II. - El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Es transcriurà el pacte, exemple: «euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual l'atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, és a dir, * euros que s'ajornen per ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat se sol·licita»).

III: - Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que han transcorregut * anys (mínim en la legislació catalana: 30 anys) des del dia *, data en la qual havia de realitzar-se l'últim pagament.

Que ha transcorregut, a més a més, un any següent més i no s'ha presentat en el Registre de la Propietat cap document de renovació, interrupció de la prescripció ni cap reclamació derivada d'això.

En conseqüència i amb base a l'art. 82 de la Llei Hipotecària i a la legislació civil aplicable, se sol·licita expressament del Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la condició resolutòria que grava la finca abans descrita, i queda aquesta lliure de l'esmentada càrrega.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari Cancel·lació de condició resolutòria en garantia del pagament del preu

Hi ha diversos mitjans:

Possibilitats de cancel·lació

Hi ha possibilitats de cancel·lació sense intervenció del creditor que poden haver estat previstes en la venda o contracte subjecte a aquesta condició; en concret es poden indicar com altres formes de cancel·lació:

Hi ha possibilitats de cancel·lació sense intervenció del creditor que poden haver estat previstes en la venda o contracte subjecte a aquesta condició; en concret es poden indicar com altres formes de cancel·lació:

1.- Que el deute estigui representat per lletres de canvi, de forma que la seva exhibició per la part compradora acredita el seu pagament. Cal acta notarial, segons la {{{1}}} [j 1] (Vegeu Escriptura de cancel·lació de condició resolutòria per consentiment del creditor

2.- Pacte que faculta el deutor perquè, per si sol, pugui demanar la cancel·lació de la càrrega un cop transcorregut un determinat temps des del venciment de l'últim pagament sempre que no consti en el Registre la pertinent reclamació. S'ha d'haver pactat en l'escriptura de venda o en una altra posterior, però per ambdues parts contractants.

És a dir, s'exigeix o el consentiment del creditor o el transcurs del termini establert per a la caducitat de l'acció, bé per ser el civilment previst per la llei aplicable o bé per haver-se pactat, vàlidament, un termini menor; no és suficient un resguard d'un ingrés(Resolución de la DGRN de 12 d'abril de 2015). [j 2]

Caducitat de la condició resolutòria

És el cas del present formulari.

-. Sempre s'ha desitjat donar facilitats al comprador o almenys al titular registral d'un dret posterior sobre la finca (adquiridor, creditor hipotecari, etc.) per poder cancel·lar la condició resolutòria pactada en garantia del pagament del preu ajornat en una compravenda; de vegades, són molts els anys pels quals s'ajorna el pagament i arribat el seu final el venedor ha desaparegut o mort i s'ignoren els seus hereus, es tracta d'una immobiliària dissolta o que ha fet fallida, etc.

Història

El RD 1867/1998 de 4 de setembre va establir que les condicions resolutòries explícites de l'art. 11 de la LH es podien cancel·lar al cap de quinze anys (tret que s'hagués pactat un termini inferior) comptant des del dia que la prestació, el compliment de la qual es garantia, havia de ser satisfeta en la seva totalitat segons el Registre, però exigia que la petició la formulés el titular registral que no hagués estat part en l'acte en virtut del qual es va constituir tal dret; això feia que havia de ser, per exemple, el creditor hipotecari, o un comprador de la finca qui demanés la cancel·lació per caducitat.

El TS, en Sentència, Sala 3a, de lo Contencioso-Administrativo, 31 de gener de 2001 [j 3], va anul·lar aquest paràgraf, amb base a què el termini de 15 anys no respectava els terminis de prescripció que regulen determinades legislacions forals de Catalunya i Navarra (30 anys).

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA