Cancel·lació de condició resolutòria per caducitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial en la qual el comprador d'una finca subjecta a la condició resolutòria pel cas de falta de pagament del preu al·lega la caducitat de la condició. Doctrina de la DGRN.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Casos generals
  • 2.2 Formalitats
  • 2.3 Caducitat
   • 2.3.1 Història
   • 2.3.2 Normativa aplicable
  • 2.4 Fiscalitat
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*.

Intervé en nom propi.

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per instar aquesta ACTA sol·licitant la CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSA:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica)*.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II. - El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Es transcriurà el pacte, exemple: «euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual l'atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, és a dir, * euros que s'ajornen per ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat se sol·licita»).

III: - Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que han transcorregut * anys (mínim en la legislació catalana: 30 anys) des del dia *, data en la qual havia de realitzar-se l'últim pagament.

Que ha transcorregut, a més a més, un any següent més i no s'ha presentat en el Registre de la Propietat cap document de renovació, interrupció de la prescripció ni cap reclamació derivada d'això.

En conseqüència i amb base a l'art. 82 de la Llei Hipotecària i a la legislació civil aplicable, se sol·licita expressament del Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la condició resolutòria que grava la finca abans descrita, i queda aquesta lliure de l'esmentada càrrega.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del «Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales», he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari Casos generals

La cancel·lació d'una condició resolutòria es pot fer pel sistema normal previst a l'art. 82 de la Llei hipotecària:

«el consentiment de la persona a favor de la qual s'hagués fet la inscripció... o els seus successors o representants legítims».

(Vegeu Escriptura de cancel·lació de condició resolutòria per consentiment del creditor

Però hi ha altres possibilitats de cancel·lació, que poden haver estat previstes o no en la venda; en concret es poden indicar com a altres formes de cancel·lació:

1.- Que el deute estigui representat per lletres de canvi, de forma que la seva exhibició per la part compradora acredita el seu pagament.

2.- Pacte que faculta el deutor perquè, per si sol, pugui demanar la cancel·lació de la càrrega un cop transcorregut un determinat temps des del venciment de l'últim pagament sempre que no consti en el Registre la pertinent reclamació. S'ha d'haver pactat en l'escriptura de venda o en una altra posterior, però per ambdues parts contractants.

És a dir, s'exigeix o el consentiment del creditor o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA