Acta notarial de cancel·lació de condició resolutòria per exhibició de lletres

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial per tal d'acreditar el pagament del preu ajornat per exhibició de les lletres representatives del preu, i poder cancel·lar la condició resolutòria expressa. El problema del pagaré.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Sistemes
    • 2.2 Exhibició de lletres
    • 2.3 El problema del pagaré
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*.

Intervé en nom propi.

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per instar aquesta ACTA D'EXHIBICIÓ DE LLETRES I CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSA:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II. - El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Transcriure el pacte, exemple: «* euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, o sigui * euros que s'ajornen per a ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

Les quantitats ajornades queden representades per les següents lletres de canvi:

. Número.- Import.- Data de pagament, etc.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat es sol·licita.

Per a la cancel·lació de la condició resolutòria pactada serà requisit suficient l'exhibició davant notari de les lletres referides que estiguin en poder de la part adquiridor o els seus successors, els quals podran ells sols sol·licitar la cancel·lació de la condició resolutòria, extrem en relació al qual dóna el seu consentiment, des d'ara, la part transmetent».

III.- - Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que m'exhibeix a mi, el Notari, les lletres referides, i efectivament comprovo que estan en el seu poder, es corresponen a les relacionades en el títol de compra i, prèvia aquesta comprovació, les retorno degudament inutilitzades.

En conseqüència, i d'acord amb els pactes transcrits, l'atorgant ha acreditat el pagament del preu ajornat i sol·licita expressament la cancel·lació de la condició resolutòria que grava la finca descrita, quedant aquesta lliure per aquest concepte.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA