Escriptura de cancel·lació de condició resolutòria per consentiment del creditor

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de carta de pagament del preu ajornat derivada d'una venda d'immobles en immoble dividit en propietat horitzontal, atorgada pel mateix creditor.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Sistemes
    • 2.2 Fiscalitat
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*. 

I d'altra part,

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*. 

Són residents a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSEN:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. * va vendre al Sr. * que va comprar la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II.- El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros i en relació a aquest preu es va pactar:

(Transcriure el pacte, Exemple: «* euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, o sigui * euros, que s'ajornen per ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte, es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat se sol·licita».

III.- Exposat el que precedeix, ATORGUEN:

1.- El Sr. * reconeix haver rebut de la part compradora el total preu ajornat a què s'ha fet referència; per tant, li atorga la més ferma carta de pagament i dóna el seu consentiment per tal que en el Registre de la Propietat es cancel·li la condició resolutòria que grava la finca descrita, quedant aquesta lliure de l'esmentada càrrega.

2.- Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin seran de càrrec de la part compradora.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA