Acta per poder vendre béns de menors d'edat sense autorització judicial

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta per poder vendre béns de menors d'edat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Models d'Acta
  • 1.1 ACTA PRIMERA. ACTA DE REQUERIMENT
  • 1.2 SEGONA ACTA
  • 1.3 DILIGENCIA
  • 1.4 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
 • 2 Comentari
  • 2.1 Acta de requeriment previ
  • 2.2 Especialitats d'aquest tipus d'actes
 • 3 Legislación citada
 • 4 Jurisprudencia citada
Models d'Acta ACTA PRIMERA. ACTA DE REQUERIMENT

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Intervé en nom i interès propis.

El conec i considero amb la capacitat suficient i interès legítim per a aquest acte i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, per tal que acrediti la notorietat que, a part del/la propi/a requirent, els parents més propers i de més edat del seu fill *, de * anys, (nascut el dia *) solter, escolars amb el seu mateix veïnatge i domicili, i als que fa referència l'article 424-6.1 del vigent Codi civil de Catalunya, són els següents:

Per línia paterna, el seu avia/avia, senyor/a * nascut/da el dia *, casat/da amb el senyor *, nascut el dia * i de més edat per tant que aquest, que és l'avi/a patern/a de l'esmentat menor.

I per línia materna, la seva àvia *, nascuda el dia *, vídua del que fou avi matern de l'esmentat menor, senyor *, que va morir el dia *.

Amb aquesta finalitat, m'ofereix les proves següents:

La seva pròpia declaració de ser cert el que ha exposat, jurant-ho sota pena de falsedat en document públic.

La testifical, consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran a prestar la seva informació al respecte.

I la documental, exhibint-me els documents nacionals d'identitat dels senyors * i * i el certificat de Defunció del senyor *, que torno al/la requirent.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present Acta, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

SEGONA ACTA

NUMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per a tramitar ACTA DE NOTORIETAT, amb la finalitat d'acreditar, conforme al previngut en l'article 298 de Reglament Hipotecari que, a part del/la requiridor/a, els parents més propers i de més edat del seu fill * , de * anys, solter, escolar, amb el seu mateix veïnatge i domicili, i al què fa referència l'article 424-6.1 del vigent Codi civil de Catalunya, són els següents:

Per línia paterna, el seu avia/avia, senyor/a * nascut/da el dia *, casat/da amb el senyor *, nascut el dia * i de més edat per tant que aquest, que és l'avi/a patern/a de l'esmentat menor.

I per línia materna, la seva àvia *, nascuda el dia *, vídua del que fou avi matern de l'esmentat menor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA