Autotutela. Nomenament

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Nomenament voluntari de tutor. Altres supòsits d'atenció a la persona

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Subsistència del poder en cas d'incapacitat de l'atorgant
  • 2.3 Situacions mentals de tota persona
  • 2.4 Solucions legals
   • 2.4.1 Dret comparat
   • 2.4.2 Sistema espanyol
   • 2.4.3 Catalunya
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal.

Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar el present NOMENAMENT DE CÀRREC TUTELAR i ATORGA:

Que en previsió del cas de ser declarat incapaç i d'acord amb l'article 222-4 del «Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família», el compareixent nomena tutor el Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

En defecte de l'esmentat Sr., seran tutors del compareixent els senyors següents: * i *. Els nomenats hauran d'actuar en forma conjunta i, en defecte de qualsevol d'ells, actuaran els restants o restant.

Així ho diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, el present document, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

L'exposició de motius del derogat Codi de Família de Catalunya deia:

«en aquest mateix marc del respecte de l'autonomia de la voluntat pot incardinar-se la institució de l'autotutela, segons la qual qualsevol persona amb plena capacitat d'obrar pot designar i establir les condicions del seu organisme tutelar, en previsió d'una futura declaració d'incapacitat».

I efectivament, com recorda la Sentència nº 14/2003 de TSJ Catalunya (Barcelona), [j 1] Sala del Civil i Penal, 12 de maig de 2003:

«El respecte a l'autonomia de la voluntat i a la llibertat individual, han estat consubstancials en el dret civil de Catalunya».

Hi ha la possibilitat de nomenar un únic tutor o més d'un i regular la forma d'actuar si són dos o més. És convenient nomenar, en tot cas, un substitut del primer nomenat.

Redacció de l'article 222-4 del «Codi Civil de Catalunya (llibre II)» fins a 18 de juliol de 2017:

«Delacions fetes per un mateix:
1.- Per al cas que sigui declarada incapaç, tota persona amb plena capacitat d'obrar pot nomenar o excloure, en escriptura pública, una o més persones perquè exerceixin els càrrecs tutelars. També pot fer disposicions respecte al funcionament i el contingut del règim de protecció que pugui ésser adequat, especialment pel que fa a la cura de la seva persona.
2.- L'atorgament d'un acte de delació tutelar posterior revoca l'anterior en tot allò que el modifiqui o hi resulti incompatible.
3.- Són ineficaces les delacions fetes per un mateix atorgades des que s'insta el procés sobre la seva capacitat o el ministeri fiscal n'inicia les diligències preparatòries».

Redacció d'aquest article per la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, vigent el 19 de juliol de 2017:

Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat.
1. No cal posar en tutela les persones majors d'edat que, per causa d'una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura.
»2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l'atorgament, o bé establir les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA