Autotutela. Nomenament

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Enero 2018
RESUMEN

Nomenament voluntari de tutor. Altres supòsits d'atenció a la persona

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Subsistència del poder en cas d'incapacitat de l'atorgant
  • 2.3 Normes del Registre Civil
  • 2.4 Situacions mentals de tota persona
  • 2.5 Solucions legals
   • 2.5.1 Dret comparat
   • 2.5.2 Sistema espanyol
   • 2.5.3 Catalunya
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal.

Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar el present NOMENAMENT DE CÀRREC TUTELAR i ATORGA:

Que en previsió del cas de ser declarat incapaç i d'acord amb l'article 222-4 del «Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família», el compareixent nomena tutor el Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

En defecte de l'esmentat Sr., seran tutors del compareixent els senyors següents: * i *. Els nomenats hauran d'actuar en forma conjunta i, en defecte de qualsevol d'ells, actuaran els restants o restant.

Així ho diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, el present document, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

L'exposició de motius del derogat Codi de Família de Catalunya deia:

«en aquest mateix marc del respecte de l'autonomia de la voluntat pot incardinar-se la institució de l'autotutela, segons la qual qualsevol persona amb plena capacitat d'obrar pot designar i establir les condicions del seu organisme tutelar, en previsió d'una futura declaració d'incapacitat».

I efectivament, com recorda la Sentència nº 14/2003 de TSJ Catalunya (Barcelona), [j 1] Sala del Civil i Penal, 12 de maig de 2003:

«El respecte a l'autonomia de la voluntat i a la llibertat individual, han estat consubstancials en el dret civil de Catalunya».

Hi ha la possibilitat de nomenar un únic tutor o més d'un i regular la forma d'actuar si són dos o més. És convenient nomenar, en tot cas, un substitut del primer nomenat.

Redacció de l'article 222-4 del «Codi Civil de Catalunya (llibre II)» fins a 18 de juliol de 2017:

«Delacions fetes per un mateix:
1.- Per al cas que sigui declarada incapaç, tota persona amb plena capacitat d'obrar pot nomenar o excloure, en escriptura pública, una o més persones perquè exerceixin els càrrecs tutelars. També pot fer disposicions respecte al funcionament i el contingut del règim de protecció que pugui ésser adequat, especialment pel que fa a la cura de la seva persona.
2.- L'atorgament d'un acte de delació tutelar posterior revoca l'anterior en tot allò que el modifiqui o hi resulti incompatible.
3.- Són ineficaces les delacions fetes per un mateix atorgades des que s'insta el procés sobre la seva capacitat o el ministeri fiscal n'inicia les diligències preparatòries».

Redacció d'aquest article per la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, vigent el 19 de juliol de 2017:

Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat.
1. No cal posar en tutela les persones majors d'edat que, per causa d'una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura.
»2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l'atorgament, o bé establir les circumstàncies que han de determinar l'inici de l'eficàcia del poder. En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta l'extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes per les quals s'extingeix el poder.
»3. Si en interès de la persona protegida s'arriba a constituir la tutela, l'autoritat judicial, en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA