Escriptura elevant a públic un arrendament d'habitatge

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura que eleva a públic un contracte d'arrendament d'habitatge

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 A).- ESCRIPTURA
 • 3 MODEL DE CONTRACTE PRIVAT
 • 4 Comentari
  • 4.1 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició
  • 4.2 Termini
  • 4.3 Pròrroga del contracte
  • 4.4 La Renda
  • 4.5 Arrendaments no admissibles
  • 4.6 Inscripció
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Model d'escriptura A).- ESCRIPTURA

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.*

I el senyor *, major d'edat, *, veí de, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.*

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic de document privat i DIUEN:

I.- Que el dia * els compareixents van atorgar un contracte d'arrendament en relació al qual reconeixen ser seves les firmes, es ratifiquen en el seu contingut i declaren la seva voluntat de què quedi elevat a públic.

II.- En conseqüència em lliuren un exemplar de l'esmentat contracte, que a instància dels compareixents deixo protocol·litzat i s'aixeca a públic.

III.- D'acord amb el que disposa l'art. 132 de Llei 18/2007 de 28 de desembre, jo, el Notari, he exigit el compliment de les disposicions de la indicada llei, especialment que l'habitatge ha de gaudir de cèdula d'habitabilitat vigent; per tal d'acreditar-ho, se'm lliura i deixo unida a aquesta matriu fotocòpia de l'expressada cèdula d'habitabilitat.

IV.- Manifesten els atorgants que s'ha lliurat a la part arrendatària el pertinent certificat d'eficiència energètica, del que s'uneix a aquesta matriu una fotocòpia que testimonio (exigència del Reial decret 235/2013 sobre el certificat d'eficiència energètica).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament als compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que se'n derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, un cop assabentats, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en * folis de paper notarial, sèrie *, números *.

I DONO FE del seu contingut.-

MODEL DE CONTRACTE PRIVAT

A *, el dia *


REUNITS--------------------------

D'una part, el senyor **

I de l'altra, la senyora **

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i DIUEN I PACTEN:

1). El senyor * arrenda a la senyora *un pis situat a * d'aquesta ciutat, per * ANYS, (ara mínim 3 anys; abans 5 anys) pel preu de * euros mensuals.

2). L'habitacle arrendat serà destinat exclusivament a habitació o lloc de residència permanent del llogater i dels seus familiars.

3). El contracte començarà a regir el dia d'avui. Transcorregut el termini de vigència establert, es prorrogarà tàcitament d'any en any. Llevat que es doni comiat, que s'haurà de trametre amb trenta dies d'anticipació mínima respecte de la data d'acabament del con-tracte o de les seves pròrrogues.

4). El pagament de la renda es farà per endavant, dins dels cinc primers dies de cada venciment, al domicili del propietari. La possessió d'un rebut de lloguer no prejutja el pagament dels anteriors.

5). La senyora * s'obliga a pagar les despeses de comunitat de l'immoble que afectin el pis objecte d'arrendament.

6). La senyora * declara, i ho reconeix, que rep el pis arrendat en perfecte estat per l'ús a què es destina i es compromet a mantenir-lo en el mateix estat, a tenir cura de la desinfecció i neteja de les seves dependències i observar les normes de sanejament i higiene dictades per les autoritats.

Totes les despeses que es produeixin pel manteniment i per la reparació dels desperfectes, aniran a càrrec del llogater.

7). En cas de col·locació d'elements decoratius, a les façanes o de pintura exterior de portes i finestres, el llogater haurà de tenir en compte la uniformitat i harmonia estilística de l'immoble, per la qual cosa haurà de consultar prèviament, cada vegada, a l'arrendador.

8). La llogatera es compromet igualment a tornar l'habitacle, quan s'acabi el contracte, en les mateixes condicions de conservació i ordre, i a fer-se càrrec del cost de les reparacions de tots els desperfectes que s'hi trobin, o bé de reposar l'habitacle en el seu primitiu estat, esmenant totes les alteracions que hi hagi efectuat.

9). Els subministraments d'aigua, gas i electricitat aniran a compte de la senyora *.

10). D'una manera especial la Sra. * es responsabilitza respecte als riscos d'explosió o d'incendi produïts per l'ús domèstic de gas butà o d'altres gasos o sistemes d'escalfar l'aigua; i pot assegurar aquests riscos o bé comprometre's a pagar a l'arrendador la sobreprima corresponent.

11). Es prohibeix especialment a la llogatera:

a) Transformar l'habitacle en local de negoci o en oficina.

b) Realitzar obres de qualsevol mena i modificar o substituir les instal·lacions existents. Si per escrit s'autoritza una obra de reparació o millora, el seu import anirà a compte de la Sra. * i l'obra quedarà en benefici de l'immoble. Les instal·lacions per a les quals, per estar autoritzades oficialment, no calgui cap permís especial, tals com telèfon, antenes de televisió, etc., s'hauran de realitzar de la forma que indiqui el propietari i per on causin menys perjudicis i nosa, materialment o estèticament, a la finca.

c) Tenir al pis o a les seves dependències animals o matèries inflamables explosives o antihigièniques, tret del recanvi domèstic de gas butà i d'altres gasos.

d) Cedir o sots-arrendar totalment o parcial el pis, o introduir-hi, amb càrrec de convivència, persones alienes a la família, sense el consentiment escrit de l'arrendador.

e) Col·locar a la façana, balcons, finestres i terrasses, qualsevol mena d'anuncis o rètols.

f) Instal·lar motors o aparells elèctrics la intensitat dels quals superi el límit indicat al comptador.

12) La senyora * faculta a l'arrendador perquè ell mateix o altres persones designades expressament per això, pugui entrar a l'habitacle arrendat per comprovar-ne l'estat de conservació, per realitzar-hi operacions o per qualsevol altra finalitat.

13) La senyora * renuncia expressament a tots els drets i beneficis de les lleis reguladores dels arrendaments, excepte aquells que, segons l'esmentada legislació, són irrenunciables.

14) En el supòsit de reparació, elevació o ampliació de l'edifici, el llogater s'obliga a consentir el pas de materials i la col·locació de bastides o altres objectes per a les obres, i a cedir l'espai que sigui estrictament necessari per a donar accés a les noves dependències.

15) En tots els casos en què la llei imposi notificació escrita sense exigir-ne ser fefaent com a requisit per a crear situacions jurídiques, el llogater es compromet a signar el duplicat de la notificació. Les despeses que es poguessin causar en les diligències notarials o judicials dutes a terme per suplir la negativa a signar, aniran a càrrec del llogater.

16) Mentre subsisteixi la relació arrendatícia, la renda es podrà rectificar, cada any, segons les variacions que, en més o en menys, experimenti el sistema d'índexs de preus de consum...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA