Escriptura d'arrendament ad meliorandum

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura pactant un arrendament anomenat ad meliorandum.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 COMENTARI
  • 2.1 En general
  • 2.2 ADMISSIÓ LEGAL
  • 2.3 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició
  • 2.4 Inscripció
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'ARRENDAMENT AD MELIORANDUM i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és propietari de la finca següent:

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II.- El Sr. *, segons intervé, ARRENDA en aquest acte al Sr. *, la finca descrita en l'apartat I anterior, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS: (Si l'objecte d'arrendament és una part, cal la seva descripció amb els límits, superfície, cal protocol·litzar un plànol, etc.)

PRIMERA.- La durada del contracte és fixa en * ANYS, principiant el dia d'avui.

SEGONA.- L'arrendatari queda obligat a construir, a les seves costes, sobre la finca arrendada, (exemple:) una nau industrial, d'una sola planta, que ocuparà la totalitat del terreny arrendat i a satisfer el cost de les obres d'adequació dels vials d'accés. La construcció i obres hauran d'estar finalitzades en el termini de *, a comptar del dia d'avui.

TERCERA.- Les dues parts fixen com a valor de la nau a construir la quantitat de * i el cost del vial d'accés en * EUROS.

QUARTA.- Un cop construïda la nau abans referida, la part arrendatària la podrà utilitzar, durant la vigència del contracte i seran de càrrec de l'esmentada part arrendatària les despeses de conservació i reparació ordinària, havent d'assegurar-la contra incendis per un import que cobreixi el seu valor estimat, fixat en la clàusula TERCERA.

CINQUENA.- En concloure el termini de * ANYS, abans pactat, el propietari recuperarà el terreny i l'edifici, sense abonar cap import a la part arrendatària.

SISENA.- El preu de l'arrendament, pel total termini pactat, és precisament la quantitat en què es valora l'edificació més el cost del vial d'accés, és a dir, en total, la quantitat de * EUROS; no obstant això, a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA