Ampliació de capital de societat limitada, amb aportacions DE NO RESIDENTS. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'augment de capital d'una societat limitada, amb aportacions dineràries d'un NO RESIDENT. Junta universal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals ampliació SL
  • 3.2 Normes sobre aportació de no resident
  • 3.3 Persona representada per un Poder atorgat a l'estranger
  • 3.4 Notes fiscals
  • 3.5 Efectivitat de l'aportació
  • 3.6 Arrodoniment
  • 3.7 Aportació dinerària i no dinerària
  • 3.8 NOVES NORMES A CAUSA DEL COVID 19
  • 3.9 Nota fiscal ampliació
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Normalment, quan es tracta de societats limitades, els acords d'augment de capital es prenen en junta universal i en el mateix acte de la junta els socis renuncien el dret de preferent adquisició o en fan ús, de forma que, quan a la junta s'acorda l'augment de capital, es realitza la subscripció i a continuació el desembós. En aquest sentit s'ha redactat el present formulari. Si la junta no és universal, caldrà prendre l'acord, i acabats els tràmits, anar al formulari: Formalització de l'ampliació capital de SL amb aportació dinerària. Fases de subscripció. Junta no universal.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, (professió o activitat), major d'edat, de nacionalitat *, amb domicili a *. Exhibeix * i NIF número *.

IDENTIFICACIÓ:

Opció A. - Persona no comunitària que executa l'acord:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat *, resident a *, amb domicili a *. Exhibeix passaport número *, (o document nacional d'identitat número *) i NIE *.

L'identifico pel seu esmentat passaport, expedit el dia *, vàlid fins al dia *. Incorporo a aquesta matriu fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació; el document incorporat no es transcriurà en les còpies, sense ser necessària una especial menció.

Opció B. Comunitari que executa l'acord:

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat ( si és espanyol no resident: mitjançant exhibició del seu permís de residència del país corresponent) expedit el dia *, vàlid fins al dia *. Incorporo a aquesta matriu fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació; el document incorporat no es transcriurà en les còpies, sense ser necessària una especial menció.

Opció C. Resident que executa l'acord:

El Sr. *, major d'edat, *, de nacionalitat espanyola (o nacional de *,) i resident a Espanya, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *, pel qual l'identifico.

INTERVENCIÓ:

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit, (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

I 2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada en el domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic, (o solidari, dos mancomunats, el secretari del consell d'administració, etc.), les firmes dels quals legitimo; a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics ampliacions de capital i actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

Que eleva a públics els acords de la referida junta general de *, i, per tant, en representació de la societat *, ATORGA:

PRIMER.- S'amplia el capital de la societat en la quantitat de * euros * , mitjançant l'emissió de * participacions ordinàries de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades del número * al *, ambdós inclosos, íntegrament subscrites i desembossades i de les mateixes característiques que les fins ara existents.

Després d'aquesta ampliació, el capital de la societat es fixa en * euros.

SEGON.- Prèvia renúncia de tots els socis al seu dret de preferent adquisició, a la mateixa junta general es va acceptar unànimement que fossin subscrites i desembossades en la forma que consta al certificat i que ara aquí es dóna per reproduïda.

Justifica el compareixent la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificat bancari que queda unit a aquesta matriu i així mateix en relació a l'aportació dinerària del soci no resident acredita la procedència dels diners emprats en el seu desembós, mitjançant el certificat bancari que deixo també unit a aquesta matriu.

(En cas d'aportació d'immobles, vegeu formulari corresponent i comentari).

TERCER.- Es modifica l'article *º dels estatuts socials que, a partir d'ara, tindrà la següent redacció:

«ARTICLE *.- El capital social és de * euros, representat i dividit en * participacions socials, números U al *, ambdós inclosos, de * Euro de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desembossat».

QUART: Declara el representant de la societat, d'acord amb l'article 314 de la Llei de Societats de Capital, que la titularitat de les noves participacions emeses s'ha fet constar al Llibre Registre de Socis.

CINQUÈ. El compareixent subscriu la pertinent declaració per a la seva remissió al Registre d'Inversions Estrangeres, deixant unida fotocòpia a aquesta matriu.

ADVERTÈNCIA REGISTRAL:

Queda informat el compareixent que, per tal de poder inscriure en el Registre Mercantil els actes formalitzats en la present escriptura, cal que la societat tingui fet el pertinent dipòsit dels comptes anuals (art. 282 de la llei de Societats de Capital i art. 378 del RRM).

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA