Escriptura de constitució d'una S.L amb aportacions de NO RESIDENT

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de SL, en la que els fundadors aporten únicament diners i hi ha capital d'un NO RESIDENT. Inversió estrangera.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Formes de constitució
  • 3.2 Publicitat
  • 3.3 Inscripció
  • 3.4 Normes sobre aportació de no resident
  • 3.5 Persona representada per un Poder atorgat a l'estranger
  • 3.6 Llista de paradisos fiscals
  • 3.7 Normes de la llei 14/2013
  • 3.8 NOVES NORMES A CAUSA DE LA COVID 19
  • 3.9 Notes fiscals
  • 3.10 DIRECTIVA EUROPEA
  • 3.11 Protecció de determinats sectors
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Nacionals)

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I el senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

I (no resident).

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat *, amb residència a * i domicili a *. Exhibeix .... i NIE *.

IDENTIFICACIÓ:

Opcions: A) .- Persona física estrangera no comunitària.

L'identifico pel seu esmentat passaport expedit el dia *, vàlid fins al dia *, amb fotografia i firma conformes. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació i del seu NIE; els documents incorporats no es transcriuran en les còpies, sense ser necessària una especial menció. Manifesta el compareixent que no és resident aportant la pertinent declaració. (Vegeu comentari sobre la forma d'acreditar la no residència).

B. Persona física comunitària estrangera

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat, (si és espanyol no resident mitjançant exhibició del seu permís de residència del país corresponent) expedit el dia *, vàlid fins al dia *, amb fotografia i firma conformes. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de l'esmentat document a efectes d'acreditar la seva identificació i del seu NIE; els documents incorporats no es transcriuran en les còpies, sense ser necessària una especial menció.

Intervenen tots en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus respectius documents d'identitat.

Tenen, a judici meu, segons la seva Llei personal capacitat legal i legitimació per aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i DIUEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, havent renunciat expressament que jo el Notari demanés el certificat telemàtic (o referència a la seva obtenció telemàtica: Obtingut per mi, el Notari, certificat en forma telemàtica del Registre Mercantil Central, que protocol·litzo, queda acreditat que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat amb denominació idèntica a la de la present )

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desemborsades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cada una d'elles.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament assumides i desemborsades en la forma l'esmentada pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

a). El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i en pagament de la seva aportació se li adjudiquen * participacions, números * a *, tots inclosos.

b). El senyor * aporta en metàl·lic * euros, i en pagament de la seva aportació se li adjudiquen * participacions, números * al * tots inclosos.

(Etc.)

Incorporo a aquesta matriu els pertinents certificats que acrediten la realitat de les aportacions dineràries.

El soci no resident acredita la procedència dels diners aportats per a aquesta constitució mitjançant certificat bancari que deixo unida a aquesta matriu.

(En cas d'aportació d'immobles, vegeu formulari corresponent i comentari).

QUART- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

-. (Si escau):

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

(Si hi ha consell): Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els càrrecs del consell de la manera següent:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon-.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(o amb totes les facultats delegables del consell d'administració i amb indicació, en el cas d'haver-hi més d'un, de la seva actuació solidària o mancomunada, en tot o en part.)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA