Escriptura de reducció de capital per a l'amortització d'accions pròpies, seguit d'ampliació amb càrrec a reserves en junta convocada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en què es formalitza reducció de capital per tal d'AMORTITZAR accions i s'acorda l'ampliació de capital amb càrrec a reserves. JUNTA CONVOCADA.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Requisits generals reducció en les SA. Junta convocada
  • 3.2 Ampliació amb càrrec a reserves
  • 3.3 Especialitat de reducció amortitzant accions
  • 3.4 Reduccions mixtes
  • 3.5 Termini d'execució de l'acord
 • 4 Advertència
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

El present cas tracta de la reducció de capital per a amortitzar accions pròpies, seguida d'una ampliació.

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat (o administrador solidari,

Manifesta el Sr. * que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari considero que té facultats suficients per a elevar a públics els acords que són objecte d'aquesta escriptura.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de REDUCCIÓ DE CAPITAL i AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

I.- L'òrgan d'administració ha emès amb data * un informe segons el qual s'estima convenient als interessos de la societat reduir el capital amortitzant accions pròpies. Incorporo a aquesta matriu l'esmentat informe, firmat pel Sr. *, la firma del qual legitimo.

II.- Que per l'òrgan d'administració es va convocar junta general, (segons l'article 176 de la Ley de Sociedades de Capital almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració) junta general a celebrar en el domicili social el dia *, en primera convocatòria i el següent dia a la mateixa hora, en segona convocatòria.

III.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de capital (segons la redacció donada per la«Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En cas de publicació a la web es dirà: ) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

IV.- El text de la convocatòria va ser el següent: (Exemple: «JUNTA EXTRAORDINÀRIA: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general extraordinària a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, al següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent: 1.- Reducció de capital per amortitzar accions pròpies. 2. Ampliació de capital amb càrrec a reserves. 3. Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials. 3. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i de l'informe sobre la mateixa i de demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents». Signat *.)

(A partir del dos d'octubre de 2011, i per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà '«el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i,' per tant, caldrà que això consti al certificat).

Per tant, va estar a disposició dels socis, des de la convocatòria i en el domicili social, l'informe i la proposta concreta de modificació, amb advertència del dret al seu lliurement o enviament gratuït.

V.- Que la junta es va celebrar en primera (o segona convocatòria) tal com resulta del certificat protocol·litzat i amb la següent assistència *. (Indicar els socis amb dret a vot, amb detall dels assistents a títol personal i els que ho fan per representació, amb el respectiu percentatge de capital que uns i altres representen)

VI.- Que la proposta va ser la següent: «1.- AMORTITZAR les accions * de valor nominal * euros cadascuna, números * al * tots ells inclosos, que representen el *% del capital social, i que la societat va adquirir segons consta a l'escriptura autoritzada el dia *, davant el notari Sr. *, número * de Protocol. Reduir el capital social mitjançant l'amortització de les referides accions, sense perjudici del dret d'oposició que correspongui als creditors de la societat. 2.- AMPLIAR el capital en * euros, amb càrrec a reserves. 3.- El capital quedarà establert en * euros, dividit i representat per * accions, de * euros de valor nominal cadascuna, modificant lart. * dels estatuts socials».

VII.- Es va fixar per a l'execució de l'acord el termini de *.

VIII.- Que els acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital.)

IX.- Complerts els requisits legals, ATORGA:

PRIMER.- En compliment del que estableix l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital, s'amortitzen * accions, de valor nominal * euros cada una, números * al * tots ells inclosos, que representen el *% del capital social, i que la societat va adquirir segons consta en l'escriptura autoritzada el dia *, davant del notari *, número * de Protocol.

L'amortització es realitza amb càrrec a capital en la quantitat que seguidament s'indica, efectuant-se a aquest efecte, els corresponents assentaments comptables.

SEGON.- Es redueix el capital social en * euros, a l'empara del que disposat l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital, com que no s'han alienat les accions que la societat té en auto cartera, mitjançant l'amortització d'aquestes, concretament * accions, números *, tots ells inclosos, de valor nominal * euros cada una d'elles, i no es fixa termini d'execució, atès que la reducció es va realitzar en la mateixa junta, sense perjudici del dret d'oposició que pugui correspondre als creditors de la societat. En conseqüència, el capital social queda establert en la quantitat de * euros, dividit i representat per * accions, de * euros de valor nominal cada una d'elles.

TERCER.- La reducció es va realitzar en la mateixa Junta, sense perjudici del dret d'oposició que pogués correspondre als creditors de la societat.

Per tal de justificar la publicació de l'acord de la reducció de capital, ara formalitzada, el compareixent m'exhibeix si hi ha web de la societat, es dirà: 1 exemplar del Borme del dia * i un certificat de l'òrgan d'administració d'haver-se publicat l'acord en la pàgina web de la societat, i si no hi ha web de la societat, es dirà: un exemplar del Borme del dia * i, per no existir web de la societat, un exemplar del periòdic * del dia).

Incorporo a aquesta matriu la/es fotocòpia/es de la/es pàgina/es corresponent/s

D'acord amb l'article 336 de la Ley de Sociedades de Capital, els creditors han disposat del termini d'un mes des del darrer anunci de l'acord de reducció de capital, sense que hi hagi hagut cap oposició (o havent-se garantit degudament els seus crèdits no vençuts o s'ha donat la pertinent fiança, segons la nova redacció de la llei 3/2009 de 3 d'abril).

QUART- Simultàniament, per a arribar al mínim legal, s'augmenta el capital social en * Euros (* Euros),

(opció 1) mitjançant l'elevació en * euros el valor nominal de les * accions de la societat. El capital social, després d'aquesta ampliació, es fixa en * EUROS (*)

(Opció 2.-) mitjançant l'emissió d'accions * nominatives, (o al portador) de * de valor nominal cadascuna d'elles, numerades del * al *, ambdós inclusivament, íntegrament subscrites i desembossades i de les mateixes característiques que les fins ara existents, representades per títols. El capital social, després d'aquesta ampliació, es fixa en * EUROS (* euros)

CINQUÈ.- La referida ampliació de capital es realitza a càrrec del compte de reserves voluntàries de lliure disposició, les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA