Demanda de reclamació d'aliments d'origen familiar contra descendents (Catalunya)

Autor:vLex
RESUMEN

Escrit de demanda en què una part reclama una quantitat de diners a un familiar en l'ordre següent: cònjuges, ascendents, descendents i germans, per tal de satisfer les seves necessitats de subsistència, vestit, educació i sanitat (conjunt d'elements que l'article 237-1 del Codi Civil de Catalunya (... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

Al JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE ................. 

......................, procurador dels tribunals i de ................., major d'edat, amb domicili a ............. al carrer .......... núm. ............i amb núm. de DNI ................, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant del Jutjat sota la direcció lletrada de .......[o mitjançant designació apud acta que es concretarà en el moment processal oportú],

DIC: 

Que, per mitjà de representació esmentada formulo DEMANDA DE JUDICI VERBAL contra ..........., amb domicili a ................., carrer ......... ........, núm. .................amb núm. de DNI ................., en RECLAMACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN FAMILIAR,.

FETS 

PRIMER. Que en data ................., el sr.. ... ............ i sra. ..................van contraure matrimoni en règim de separació de béns, d'aquesta unió va néixer l'avui demandant ..................... [Detallar segons correspongui al cas concret] 

Acompanyo el certificat de naixement expedit pel Registre Civil de .................. com a document núm................ 

SEGON. Que el meu representat, ............ [determinar situació que ha produït la necessitat d'interposar aquesta demanda de reclamació d'aliments, com ara, situació d'orfandat, mort de qui sustentava la família, malaltia que no li permeti desenvolupar una activitat lucrativa...], no disposa de mitjans econòmics suficients per al seu manteniment personal. 

TERCER. Que la meva mandant requereix la quantitat de ........... euros per fer front al pagament de .........................[detallar les despeses que es prevegin i que donen lloc al fet que s'estigui formulant la present demanda] 

QUART. Que el demandat és el familiar directe més proper al meu representat i sabem que desenvolupa l'activitat laboral lucrativa ................. per la qual rep elevades rendes i ingressos personals. Li hem sol·licitat extrajudicialment la seva col·laboració per a satisfer les necessitats bàsiques i fonamentals de subsistència, vestit i educació del meu representat. Acompanyo com a document núm..... les comunicacions extrajudicials realitzades per la meva mandant sol·licitant al demandat la col·laboració econòmica amb els documents numerats de ........ a .............[Es poden afegir, modificar o reduir els fets exposats de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA