Acta que declara el titular real d'una entitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual el representant d'una entitat jurídica declara el titular real d'acord amb les normes legals pertinents.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Normativa aplicable
    • 2.2 Element subjectiu
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De nacionalitat i residència espanyola i veïnatge civil català.

INTERVÉ en nom i representació de la mercantil “*A”, amb domicili a *, carrer *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant * el dia *, número –*- de protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, secció *, full *. CIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent:

“ARTICLE * Objecte. L'objecte de la societat és.....

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no ha variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, nomenat, per temps indefinit, en la mateixa escriptura de constitució, (o les altres opcions) que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil i de la qual he tingut a la vista la primera còpia autèntica.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, considero suficients per instar actes notarials.

L’identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, segons intervé, interès legítim, per a instar la present acta, i als efectes de la Llei 10/2010 de 28 d'abril, sota la seva responsabilitat, DECLARA:

Que l’únic titular real de l'esmentada entitat que supera el 25% del capital social és/són: **

Així ho diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA