Acta notarial perquè una determinada persona tingui cura de l'atorgant

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial per la qual s'autoritza a una persona que ens atengui en un futur.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Poder i revocació en cas d'incapacitació
    • 2.2 Situacions mentals de tota persona
    • 2.3 Solucions legals
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Intervé en nom propi.

Identifico la compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a atorgar la present AUTORITZACIÓ i DIU:

Primer.- Que vol fer constar que ha quedat sola, en faltar els seus pares, i ha decidit voluntàriament anar a viure amb la senyora *, major d'edat, veïna de *, amb domicili a * i DNI *.

Segon.- Per al cas que la compareixent sofrís una malaltia, física o mental, que l'impedís valer-se per ella mateixa, encara que la incapacitat no estigui declarada judicialment, desitja continuar en companyia i ser atesa per l'esmentada senyora *, al criteri de la qual deixa totes les decisions sobre l'atenció de la seva persona, el tractament mèdic que haurà de rebre i l'internament, si escau, en una clínica, hospital o centre de salut. (En el seu cas, es podrà atorgar facultats d'administració i disposició de béns de l'atorgant, precisament en cas de la seva incapacitació de fet).

Així ho atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament la compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles Administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit a la compareixent, a elecció seva, la present Acta, advertida del seu dret a llegir-la ella mateixa i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals pel seu adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentada del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

El present cas recull una situació relativament freqüent: una persona vol fer una previsió per al cas de quedar sense capacitat de fet. És evident que, a Catalunya, existeix la figura de l'autotutela, (Vegeu formulari) però, fins que aquesta sigui operativa (caldrà la incapacitació, inscripció del càrrec de tutor, etc.), aquesta acta dóna una solució relativa: està clar que tot poder queda revocat per la incapacitació legal, però què passa mentrestant.

Poder i revocació en cas d'incapacitació

Per això sembla adient estudiar el TEMA DEL PODER I LA REVOCACIÓ DEL PODER EN CAS D'INCAPACITACIÓ.

L'article 1732 del Código civil espanyol (redacció segons la L.O. de 15 de gener de 1996) deia:

«El mandato se acaba:...3º.- .... incapacitación... del mandante o del mandatario».

La doctrina es plantejava el següent problema: si s'atorga un poder i s'arriba a ser declarat judicialment incapacitat, el poder queda revocat. Però, què passa llavors?.

Ara bé, la Llei estatal LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad ha afegit un paràgraf a l'article 1732...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA