Acta de requeriment a un altre notari

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual un Notari està requerit per un altre Notari per tal que requereixi a una persona a un fer o un no fer.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats de l'acta de notificació
   • 2.1.1 Definició
   • 2.1.2 Manera de practicar les notificacions
   • 2.1.3 La diligència
   • 2.1.4 La cèdula
   • 2.1.5 La resposta a la notaria: té les seves regles
   • 2.1.6 La còpia
   • 2.1.7 Eficàcia del requeriment quan la diligència no es practica amb l'interessat
  • 2.2 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 2.3 Normes generals
   • 2.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.3.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *

(Lloc i data).

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

Que el dia d'avui, he rebut per correu còpia autèntica de l'acta autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia * , número * del seu protocol, que incorporo a aquesta matriu, per la qual se'm requereix perquè em traslladi a * i requereixi a * i li notifiqui en els concrets termes a què l'acta indicada es refereix.

Accepto el requeriment, que compliré tan aviat com em sigui possible, consignant el resultat, per diligència, o diligències, a continuació.

Queda estesa en el present foli de paper notarial.

I DONO FE del seu contingut.

DILIGÈNCIA:

(Supòsit 1.- En cas de trobar l'INTERESSAT)'

(Lloc i data,)

A * a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el Sr. *; l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, (o el requeriment) amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix; l'adverteixo del dret a contestar en aquesta diligència o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 2: En cas de no trobar el mateix requerit, però sí alguna persona al seu domicili (cònjuge, servent, empleat, etc.):

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el senyor *, (indicar la relació amb la persona a qui va dirigida la notificació); l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; manifesta que el Sr. * (el requerit) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi, segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut. 

(Supòsit 3: lliurement al porter de l'immoble).

(Lloc i data)

A * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú ni rebo cap contesta a les meves reiterades trucades (a la porta, al porter automàtic, etc.).

Seguidament, trobo qui diu ser el porter de l'immoble i anomenar-se *.

L'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva compareixença en l'esmentat lloc; manifesta que el Sr. * (la persona a notificar) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat, a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 4: En el cas de no trobar ningú ni existir porter de l'immoble:ATENCIÓ: S'HA SUPRIMIT TOTA REFERÈNCIA A UN VEÍ). 

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú ni rebo cap contesta a les meves reiterades trucades (a la porta, al porter automàtic, etc.).

Tampoc trobo el (o no existeix el) porter de l'immoble. 

En...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA