Acta de cessió d'un vehicle

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

model d'acta de cessió d'un vehicle.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que es dedicava a la fabricació de *.

II.- Que ha procedit al cessament total de l'esmentada activitat, i ha formulat el traspàs del referit negoci al senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

III. Que amb la transferència del negoci també s'inclou el vehicle següent:

Marca *, tipus CAMIÓ *, model *, categoria *, matrícula *, sèrie y número de bastidor *, pes màxim autoritzat *, servei a què es destina ..., data de matriculació *.

Amb targeta, visat de Transport número *, vàlida fins a l'acabament del visat de *, d'àmbit geogràfic nacional.

IV. Que aquesta cessió de vehicle, juntament amb la totalitat del negoci s'efectua d'acord amb el que disposa l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i transports de 3 de febrer de 1993 (BOE número 40 de 16293) i segons el que disposa l'article 40.

Així ho diu.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA