Acta de notorietat per a la constància del règim econòmic matrimonial legal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta notarial que té per finalitat acreditar el règim econòmic matrimonial legal per a la seva constància en el Registre Civil.

 
EXTRACTO GRATUITO

}

Contenido
 • 1 Advertiment
 • 2 Model
  • 2.1 ACTA PRIMERA DE REQUERIMENT
  • 2.2 ACTA SEGONA. ACTA DE NOTORIETAT
  • 2.3 DILIGÈNCIA
  • 2.4 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
  • 2.5 Diligència posterior
 • 3 Comentari
  • 3.1 Les actes de constància del règim matrimonial
  • 3.2 Veïnatge civil
  • 3.3 El veïnatge i el règim matrimonial
  • 3.4 Normes generals
   • 3.4.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.4.2 No existeix unitat d'acte
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertiment

Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article: «el requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación»...

Per això, es proposen els dos models següents.

Model ACTA PRIMERA DE REQUERIMENT

NUMERO

En *, a *.

DAVANT MEU, ' * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIXEN:

Els cònjuges, senyor * i senyora *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen D.N.I /N.I.F. * i *, respectivament.

Identifico els compareixents pel Document d'Identitat ressenyat. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIUEN:

I.- Que desitgen acreditar que el seu règim econòmic matrimonial és el supletori legal de separació a Catalunya (o a les Illes Balears o el de guanys, el de separació de València, el consorcial aragonès, el de conquestes a Navarra, el de comunicació foral en el territori en què s'aplica el Fur de Biscaia o el del fur de Baylío.)

II.- Amb aquesta finalitat ofereixen com a proves les següents:

a) .- La seva pròpia declaració, asseverant la certesa dels fets que a continuació detallaran, prèvia la meva advertència sobre la seva responsabilitat en què incorrerien en cas de falsedat en document públic.

b) .- Els següents documents que m'exhibeixen per a ser protocol·litzats en l'Acta de Declaració de notorietat: certificat de matrimoni (o Llibre de Família), certificats de naixement de cada cònjuge i certificats d'empadronament; així mateix m'aporten informació del Registre Civil que acredita la inexistència d'un règim econòmic matrimonial inscrit.

c) .- La relació dels següents fets que manifesten ser certs:

Opció 1.- Mateix veïnatge inicial dels cònjuges i manteniment del mateix:

Que tots dos cònjuges van néixer a Catalunya (o en el territori corresponent) segons els certificats de naixement exhibits.

Que no han canviat abans del matrimoni del territori del seu veïnatge civil, segons resulta del certificat d'empadronament exhibit. (En cas de canvi, que abans del seu matrimoni i dels 10 anys de nova residència per la qual hagi/n adquirit un altre veïnatge civil van manifestar davant l'encarregat del Registre Civil que desitjaven continuar mantenint el seu veïnatge civil, ho acrediten amb la pertinent certificació que m'exhibeixen.)

Que no han atorgat capítols.

Opció 2.- Mateix veïnatge civil inicial i canvi del mateix de tots dos cònjuges abans de la celebració del matrimoni:

Que tots dos cònjuges van néixer a Catalunya (o en territori de veïnatge civil comú o territori corresponent) segons els certificats de naixement exhibits.

Que per residència continuada durant més de 10 anys, tots dos van adquirir el veïnatge civil * abans de la celebració del matrimoni. Així resulta del certificat d'empadronament exhibit.

Que no han atorgat capítols.

Opció 3.- Diferent veïnatge inicial, però després coincideix el seu veïnatge en contreure matrimoni.

Que el senyor * va néixer en territori de veïnatge civil *; que la Sra. * va néixer en territori de veïnatge civil ... *, segons resulta dels certificats de naixement exhibits; .. Que amb posterioritat tots dos van tenir el mateix veïnatge, ja que * va residir durant més de 10 anys, sense manifestació de voler conservar el seu veïnatge inicial en el territori de Catalunya, i per això, en contreure matrimoni tots dos eren de veïnatge civil *; així resulta dels certificats de naixement i els certificats d'empadronament pertinents ja exhibits.

Que no han atorgat capítols.

Opció 4.- Diferent veïnatge civil en el moment de contraure matrimoni:

Que quan van contraure matrimoni, el senyor * era de veïnatge civil * i la Sra. * de veïnatge civil *, segons acrediten amb els certificats de naixement exhibits (si escau canvis de residència en territori de diferent veïnatge civil, sigui d'un o dos cònjuges, acreditats amb certificats d'empadronament).

Que no han atorgat capítols.

Subopció 4.1.- Que després del matrimoni van establir la seva residència habitual a *, que és territori de veïnatge civil *, de manera que la llei de dit territori és la que regeix el seu règim econòmic matrimonial, és a dir el règim de *. S'acredita amb el certificat d'empadronament exhibit.

Subopció 4.2.- Que després de la celebració del matrimoni no van establir un domicili comú, segons acrediten amb els pertinents certificats d'empadronament. Segons resulta del certificat de matrimoni, aquest es va celebrar a *, territori en el qual regeix com a supletori legal el règim de*.

(Atenció: Segons el cas, es detallaran les proves aportades, com l'exhibició del seu expressat DNI que acredita la seva identitat; certificat de matrimoni o Llibre de família que ho acrediti, els diferents certificats d'empadronament de tots dos consorts que siguin procedents; oferiment de testimonis, relació de fets rellevants: absència de capitulacions, lloc de naixement de cada consort, detall de llocs de residència abans de la celebració del matrimoni, si eren de diferent veïnatge civil, s'indicarà que no hi va haver pacte sobre el règim econòmic del seu matrimoni i s'aporta certificat d'empadronament dels cònjuges que demostri on van establir el seu primer domicili o que cada un ho va tenir diferent, en aquest cas s'indicarà el lloc de celebració que constarà en el certificat de matrimoni o Llibre de Família abans indicats, etc.)

d) .-(En el seu cas:) La testifical, consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per aportar informació a la present acta.

III.- Que em requereixen a mi, el Notari, perquè emeti judici de conjunt i declari acreditat per notorietat que el seu règim matrimonial a l'efecte de la seva constància en el Registre Civil i a més a més on sigui procedent és el de * , sense que, segons manifesten, hagin modificat el mateix ni abans ni després de contraure matrimoni.

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT; declaro formalment que sóc competent per a la tramitació de l'Acta. ja que es dóna, segons els fets abans expressats, una de les circumstàncies de l'art. 53 de la Llei del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA